Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa parkingu przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli”

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3450632)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2019-02-26

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa parkingu przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli”

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa parkingu przy ul. Kwiatkowskiego 1 w Stalowej Woli”. 2. Zasadniczy zakres usługi obejmuje: a) Koncepcję przebudowy parkingu dla samochodów osobowych - I etap, która po zatwierdzeniu będzie podstawą do opracowania dokumentacji projektowej. b) Dokumentację projektową - II etap, w tym m. in.: - aktualizację lub wykonanie mapy zasadniczej do celów projektowych; - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie przebudowy części istniejącego parkingu o nawierzchni asfaltowej ze skośnymi miejscami parkingowymi i drogą manewrową oraz budowy nowej części parkingu dla samochodów osobowych z miejscami parkingowymi o nawierzchni z płyt JOMB i drogi manewrowej o nawierzchni z kostki brukowej betonowej; - opracowanie projektu odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej; - opracowanie projektu zabezpieczenia lub przebudowy istniejącego kolidującego uzbrojenia terenu; - opracowanie projektu systemu automatycznych szlabanów na wjeździe i wyjeździe z parkingu; - opracowanie projektu stałej organizacji ruchu; - opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót; - opracowanie przedmiarów robót; - opracowanie kosztorysów inwestorskich; - uzyskanie wymaganych sprawdzeń, uzgodnień i pozwoleń w tym decyzji o pozwoleniu na budowę - w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę Zamawiający wymaga aby Wykonawca w umownym terminie zakończenia prac sporządził i złożył przedmiotowy wniosek do właściwego organu. c) Ewentualne przygotowanie wniosku o udzielenie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych. d) Prowadzenie bieżących konsultacji z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego i uwzględnianie zgłaszanych przez nich uwagi lub w razie niemożności ich uwzględnienia - udzielenie umotywowanych odpowiedzi. e) Dokonanie wizji lokalnej w miejscu planowanego parkingu, w tym dokonanie wszelkich niezbędnych oględzin, pomiarów i innych czynności prowadzących do należytego wykonania inwentaryzacji budowlanej i do uzyskania przez Wykonawcę odpowiedniej wiedzy (w tym o celach i oczekiwaniach Zamawiającego względem planowanej inwestycji) do należytego wykonania przedmiotu Umowy. f) Wykonawca wykona prace projektowe objęte niniejszą Umową w sposób kompleksowy, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, normami, normatywami, instrukcjami oraz innymi przepisami dotyczącymi projektowania, w tym zgodnie z: - przepisami zawartymi w Ustawie Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tj. Dz. U. z 2018 r„ poz. 1202), - zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r.. poz. 462 ze zm.), - przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), - przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130. poz. 1389), - przepisami zawartymi w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 r. poz. 1422 z późniejszymi zmianami), - wszystkimi przepisami i normami mającymi zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań zaprojektowanych obiektów, - współczesną wiedzą techniczną oraz w sposób zapewniający właściwą jakość tych prac. g) Przedmiot zamówienia musi zawierać niezbędne do realizacji przyszłych robót budowlanych opinie i uzgodnienia, wyrysy i wypisy, warunki przyłączenia itp. wynikające z obowiązujących przepisów prawa. h) Projekt budowlany składać się będzie z planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie przedmiotu, rodzaju i zakresu robót budowlanych, będących przedmiotem zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne opartym o dokumentację projektową będącą przedmiotem niniejszej Umowy. i) Dokumentacja projektowa powinna określać przedmiot zamówienia dla robót budowlanych, w tym w szczególności: technologię robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne o funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. j) Wykonawca zapewni, że opracowania w formie elektronicznej są tożsame z wersją papierową. k) Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia poniesie wszelkie koszty niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania niezbędnych pozwoleń. W zakresie uzyskania pozwolenia na budowę Zamawiający wymaga aby Wykonawca w umownym terminie zakończenia prac sporządził i złożył przedmiotowy wniosek do właściwego organu. 3. Opracowanie powinno zawierać następujące elementy: a) Projekt budowlany wielobranżowy w wersji papierowej - 5 egz. b) Projekt wykonawczy wielobranżowy w wersji papierowej - 5 egz. c) Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót w w'ersji papierowej - 3 egz. d) Kosztorys inwestorski w wersji papierowej - 3 egz. e) Przedmiar robót w wersji papierowej - 3 egz. 4. Opracowania o których mowa w pkt. 3 lit. a), b). c), d) i e) należy dostarczyć do Zamawiającego w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu na nośniku CD lub DVD. Zapis elektroniczny należy wykonać według poniższych wytycznych: a) wszelkie opisy w formie edytowalnej za pomocą dokumentu programu Word (doc), Excel (xls) i w formie nieedytowalnej za pomocą programu Adobe Reader (pdf), b) część rysunkowa w formie edytowalnej jako pliki dxf lub dwg oraz nieedytowalnej za pomocą programu Adobe Reader (pdf) oraz w formacie jpg o rozdzielczości 200 dpi. c) kosztorys inwestorski i przedmiar robót w formie edytowalnej xls lub ath i nieedytowalnej za pomocą programu Adobe Reader (pdf), d) wszelkie uzyskane decyzje i uzgodnienia - skany dokumentów zapisanych w formacie jpg. 5. Lokalizacja inwestycji: 37-450 Stalowa Wola, ul. Kwiatkowskiego 1, działka nr ewid. 165/15 w obrębie ewidencyjnym 6 - HSW, Lasy Państwowe, będącej własnością Gminy Stalowa Wola - lokalizacja planowanego parkingu wg załączników graficznych - Załącznik nr 1 Parking mapa zasadnicza, Załącznik nr 2 Parking ortofotomapa. 6. UWAGA! W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta zmianie ulega miejsce składania i otwarcia ofert. Miejsce składania ofert: Urząd Miasta Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola pokój nr 19 (parter). Miejsce otwarcia ofert: ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola Sala Konferencyjna im. E. Kwiatkowskiego (1 piętro).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71320000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information