Roboty budowlane

Order Newsletter: 1 Position: 41684 (oferta nr 33754)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2015-02-25

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Roboty budowlane

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych, polegających na bieżącej konserwacji ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczenia Dziennika Podawczego w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Józefińskiej 14 w Krakowie, między innymi w zakresie prac: 1) wykonanie dodatkowych okładzin z płytek ceramicznych, w tym na ścianach wnęk obok wejścia do piwnicy oraz w palarni, 2) wykonanie posadzki z płytek ceramicznych na parterze przed wejściem do windy. 2. Zakres rzeczowy zamówienia: zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę kosztorysem ofertowym. 3. Prace mają być prowadzone od godziny 16:00 do godziny 07:00 oraz mogą być prowadzone przez całą dobę w dniach wolnych od pracy, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym obowiązującym u Zamawiającego tj. soboty i niedziele. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tylko w odniesieniu do prac nie powodujących zapylenia lub hałasu oraz uniemożliwiających dostęp do jakichkolwiek pomieszczeń w budynku, przy czym za brak dostępu rozumie się również sytuację, gdy pracownik lub podopieczny Zamawiającego byłby narażony na zabrudzenie. W jednym czasie może zostać wyłączona z użytkowania najwyżej jedna klatka schodowa z zapewnieniem dojść do pomieszczeń przyległych do klatki oraz drożności ciągu komunikacyjnego przez spoczniki na piętrach. Budynek nie zostanie wyłączony z użytku, należy zachować drożność korytarzy. Po każdym dniu prowadzenia prac Wykonawca posprząta miejsce realizacji robót w celu umożliwienia pracownikom Zamawiającego oraz klientom korzystania z budynku. 4. Wszystkie zastosowane materiały muszą mieć wymagane atesty, a w szczególności wykładziny i płytki na klatkach schodowych mają mieć atesty ppoż., higieniczny i przeciwpoślizgowy. 5. Postanowienia dodatkowe: 1) W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca wyrazi zgodę i umożliwi kontynuację robót związanych z realizacją przedmiotu umowy przez osobę trzecią. W takiej sytuacji Wykonawca zabezpieczy teren budowy oraz wykonane przez niego roboty i udzieli na nie gwarancji na zasadach takich, jak w umowie. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za roboty wykonane prawidłowo do dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy. 2) Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zapewniając na własny koszt siłę roboczą oraz wszystkie środki techniczne potrzebne do jego realizacji. 3) Sposób rozliczenia wynagrodzenia: kosztorysowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (jt.: Dz. U. z 2014 roku, poz. 121 z późniejszymi zmianami). Rozliczenie robót do wysokości kwoty umowy nastąpi na podstawie kosztorysów zamiennych powykonawczych. 4) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić książkę obmiarów. 5) Okres rękojmi: minimum 36 miesięcy od daty odbioru robót budowlanych wchodzących w skład przedmiotu umowy, bez wad. 6) Okres gwarancji na wbudowane materiały: zgodnie z danymi producenta, nie mniej niż 12 miesięcy od daty odbioru robót budowlanych bez wad. 7) Zobowiązania wynikające z gwarancji i rękojmi ponosi Wykonawca w całym zakresie przedmiotu umowy, w tym również w zakresie zleconym podwykonawcom. 8) Wykonawca zobowiązany jest usuwać wady i usterki przedmiotu umowy wykryte w okresie rękojmi w terminie do 14 dni od ich stwierdzenia. Wady i usterki zagrażające bezpieczeństwu ludzi Wykonawca ma usuwać do 24 godz., po ich zgłoszeniu na piśmie przez Zamawiającego. W przypadku nie wywiązania się z tego zobowiązania Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty usunięcia wad i usterek w terminie do 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty. 9) Wykonawca ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za szkody wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy i usunie ich skutki i przyczyny, bądź zwróci Zamawiającemu koszty z tym związane w terminie do 14 dni od chwili wezwania przez Zamawiającego do naprawy szkód lub zwrotu kosztów. 10) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób powodujący jak najmniejsze niedogodności i utrudnienia funkcjonowania budynku, w którym będą one prowadzone. 11) Wykonawca zabezpieczy miejsce prowadzenia robót w sposób gwarantujący uniknięcie zanieczyszczeń dokumentacji oraz wyposażenia Zamawiającego, w szczególności urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz czujników instalacji alarmowej. 12) Przedmiot niniejszej umowy ma być wykonany zgodnie ze sztuką jego wykonania oraz obowiązującymi w zakresie jego wykonania standardami, normami i przepisami prawa w tym w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (jt.: Dz. U. z 2013 roku poz. 1409 z późniejszymi zmianami). 13) Wykonawca w trakcie prowadzenia prac ma obowiązek każdorazowo zgłaszać Zamawiającemu wszelkie problemy z realizacją przedmiotu umowy oraz współpracować w zakresie ich rozwiązywania. 14) Odbiór robót zanikających bądź ulegających zakryciu ma być zgłaszany przez Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia roboczego

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 454400003

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information