Wykonanie robót budowlanych w zakresie adaptacji budynku na os. Sportowym 25a w Krakowie na potrzeby mieszkań chronionych

Order Newsletter: 1 Position: 24925 (oferta nr 32588)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2015-02-24

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie robót budowlanych w zakresie adaptacji budynku na os. Sportowym 25a w Krakowie na potrzeby mieszkań chronionych

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie i remoncie budynku na os. Sportowym 25a w Krakowie, celem jego adaptacji na potrzeby mieszkań chronionych m. in. w zakresie prac dotyczących: 1) remontu dachu, 2) remontu elewacji, 3) wykonania pochylni dla niepełnosprawnych, 4) przebudowy układu pomieszczeń w budynku, 5) przebudowy instalacji wod. - kan., 6) przebudowy instalacji C.O., 7) przebudowy instalacji elektrycznej, 8) wykonania instalacji odgromowej, 9) wykonania instalacji alarmowej 10) bieżąca konserwacja chodnika - wymiana na kostkę betonową (różnica wysokości pomiędzy elementami nawierzchni a podjazdem nie może być większa niż 2cm.) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Uwaga! Z zakresu przedmiotu zamówienia zostały wyłączone roboty malarskie: 4 BUDYNEK poz. 80 i 81 - należy je pominąć w kosztorysie ofertowym. Zamawiający zastrzega, ze przedmiar stanowiący załącznik do SIWZ może nie zawierać wszystkich niezbędnych do wykonania robót budowlanych. Wobec przyjętego ryczałtowego sposobu rozliczenia, Zamawiający zaleca, by Wykonawca sporządził własny przedmiar. 2. Termin realizacji zamówienia: - rozpoczęcie prac: w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy, wykonawca w dniu podpisania umowy zobowiązany jest dostarczyć do MOPS dokumenty niezbędne do zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych w PINB: 1) oświadczenie osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane o podjęciu obowiązków kierownika budowy, 2) kserokopię uprawnień budowlanych kierownika budowy, 3) kserokopię zaświadczenia o przynależności kierownika budowy do samorządu zawodowego, 4) oświadczenie kierownika budowy o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. - zakończenie prac do 27.05.2015 r. Postanowienia dodatkowe: 1. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów, jakie poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Oświadczenie w tej sprawie ma być dołączone do oferty. 2. Jeżeli wykonawca uznaje, że dokumentacja projektowa ma lub może mieć wpływ na nie zapewnienie należytej jakości robót, zobowiązany jest powiadomić o tym Zamawiającego przed złożeniem oferty. 3. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zapoznał się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia przed złożeniem oferty. 4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca wyrazi zgodę i umożliwi kontynuację robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia przez osobę trzecią. W takiej sytuacji Wykonawca zabezpieczy teren budowy oraz wykonane przez niego roboty i udzieli na nie gwarancji na zasadach takich, jak w umowie. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za roboty wykonane prawidłowo do dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy. 5. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zapewniając na własny koszt siłę roboczą oraz wszystkie środki techniczne potrzebne do jego realizacji. 6. Wszystkie materiały budowlane oraz mocowane elementy i wyposażenie mają być fabrycznie nowe i gotowe do użytku bez konieczności dokupywania dodatkowych elementów i wyposażenia, bądź przeprowadzania dodatkowych prac. 7. Sposób rozliczenia wynagrodzenia: ryczałtowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 121 z późniejszymi zmianami). 8. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia własnego przedmiaru w oparciu o dokumentację projektową załączoną do SIWZ. Przedmiar załączony do SIWZ stanowi jedynie informację, Wykonawca może sporządzić na jego podstawie kosztorys ofertowy, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9. 9. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za roboty budowlane, które zostały wskazane w dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ (tj. projekcie wykonawczym branż architektoniczno - budowlanej, instalacyjnej wod. - kan. i co oraz elektrycznej, przedmiarze oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych), a są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i nie zostały uwzględnione w kosztorysie ofertowym złożonym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca dołączy do oferty stosowne oświadczenie w tej sprawie. 10. Na etapie składania ofert Zamawiający nie będzie weryfikował kosztorysu ofertowego, przyjmując, że Wykonawca uwzględnił w ofercie wszystkie roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia i ujęte w dokumentacji projektowej. 11. Kosztorys ofertowy służy do obliczenia wartości robót przy płatnościach zaliczkowych. 12. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty budowlane, wskazane w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik do SIWZ wraz z bieżącą konserwacją chodnika - wymianą na kostkę betonową, bez względu na to, czy uwzględnił je w kosztorysie ofertowym z wyłączeniem malowania ścian i sufitów. 13. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówień tylko i wyłącznie w przypadku robót budowlanych, dla których konieczność wykonania wyniknęła w trakcie realizacji prac i nie można ich było przewidzieć na etapie sporządzania kosztorysu ofertowego. 14. Wykonanie robót dodatkowych i/lub uzupełniających wymaga sporządzenia przez kierownika budowy protokołu konieczności oraz kosztorysu ofertowego, opartego na tych samych nośnikach, co kosztorys złożony w postępowaniu przetargowym. Wykonawca winien również uzyskać zatwierdzenie tych dokumentów przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego. 15. W wypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, przed zakończeniem wszystkich prac, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za roboty prawidłowo wykonane do dnia odstąpienia. 16. Okres rękojmi: minimum 36 miesięcy od daty odbioru robót budowlanych wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, bez wad. 17. Okres gwarancji na wbudowane materiały: zgodnie z danymi producenta, nie mniej niż 12 miesięcy od daty odbioru robót budowlanych bez wad. 18. Wykonawca zobowiązany jest usuwać wady i usterki przedmiotu zamówienia wykryte w okresie rękojmi w terminie do 14 dni od ich stwierdzenia. Wady i usterki zagrażające bezpieczeństwu ludzi Wykonawca ma usuwać do 24 godz., po ich zgłoszeniu przez Zamawiającego. W przypadku nie wywiązania się z tego zobowiązania Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty usunięcia wad i usterek w terminie do 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty. 19. Wykonawca ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za szkody wynikłe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia i usunie ich skutki i przyczyny, bądź zwróci Zamawiającemu koszty z tym związane w terminie do 14 dni od chwili wezwania przez Zamawiającego do naprawy szkód lub zwrotu kosztów. 20. Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty wynagrodzenia w formie zaliczek, po wykonaniu części robót w następujący sposób: pierwsza zaliczka po wykonaniu 30% wartości zamówienia, druga po wykonaniu 60% wartości zamówienia, trzecia po wykonaniu całości zamówienia. Do obliczenia wartości wykonanych robót służą kosztorysy powykonawcze i zamienne, sporządzone na podstawie książki obmiarów. 21. Obliczenie wartości prac będzie sporządzone w oparciu o kosztorys ofertowy. 22. Zobowiązania wynikające z gwarancji i rękojmi ponosi Wykonawca w całym zakresie przedmiotu zamówienia, w tym również w zakresie zleconym podwykonawcom. 23. Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie ze sztuką jego wykonania oraz obowiązującymi w zakresie jego wykonania standardami, normami i przepisami prawa w tym w szczególności ustawy Prawo Budowlane. 24. Wykonawca w trakcie prowadzenia prac ma obowiązek każdorazowo zgłaszać Zamawiającemu wszelkie problemy z realizacją przedmiotu zamówienia oraz współpracować w zakresie ich rozwiązywania. 25. Odbiór robót zanikających bądź ulegających zakryciu ma być zgłaszany przez Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia roboczego. 26. Budynek nie będzie użytkowany w czasie prowadzenia prac. Wykonawca ma za zadanie zabezpieczyć bezpieczeństwo budynku i znajdującego się w nim mienia w czasie prowadzenia prac. 27. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, w terminie do 14 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego faktury wraz z protokołem bezusterkowego odbioru robót podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Opracowania, dokumenty i uzgodnienia związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Zamawiający dysponuje następującymi dokumentami i opracowaniami dotyczącymi przedmiotowego zamówienia: 1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 2) przedmiar robót, 3) projekt wykonawczy branż architektoniczno - budowlanej, 4) projekt wykonawczy branży instalacyjnej wod. - kan. i co, 5) projekt wykonawczy instalacji elektrycznej. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed podpisaniem umowy, w wysokości 2% ceny podanej w ofercie. Zabezpieczenie może być wnoszone zgodnie z wyborem Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej. Zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa powyżej. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy do 30 dni po prawidłowym wykonaniu przedmiotu umowy potwierdzonego protokołami odbioru

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 451113001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1) Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie 3 300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych 00/100) w terminie do dnia 11 marca 2015 roku, do godz. 23:59. 2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.mops.krakow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30