Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych oraz projektora na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

Order Newsletter: 1 Position: 214931 (oferta nr 321878)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2014-10-10

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup i dostawa akcesoriów komputerowych oraz projektora na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa akcesoriów komputerowych oraz urządzeń peryferyjnych, zwanych w dalszej części towarem, szczegółowo opisanych w formularzu cenowym, stanowiącym integralną część formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamówienie zostało podzielone na trzy części. Warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunki dodatkowe: 1. Miejsce dostawy: magazyn centralny Zamawiającego przy ul. Józefińskiej 14 w Krakowie w godzinach pracy Zamawiającego, tj.: poniedziałek - piątek 07:30 -14:30. 2. Zamówienia, w formie zamówień częściowych, będą składane przez Zamawiającego w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015 roku. Dostawy będą realizowane na podstawie zamówień częściowych, składanych przez Zamawiającego mailem na adres wskazany przez Wykonawcę w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawność łączy internetowych oraz adresu mail, na który będą składane zamówienia częściowe, a także bieżący odbiór wiadomości. W przypadku awarii łączy internetowych lub adresu mail Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu. 3. Wykonawca dostarczy zamawiany towar własnym transportem i na własny koszt, w sposób zapewniający jego całość i nienaruszalność. Opakowanie i sposób przewozu powinny odpowiadać jego właściwościom. 4. Dostarczony towar ma być fabrycznie nowy, nie może nosić śladów używania oraz ma być dostarczony w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach. 5. Dostarczony towar ma być kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i zdatny do bezpośredniego użycia zgodnie z przeznaczeniem. 6. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem w terminie do 14 dni od daty przyjęcia przez Zmawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 7. Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z zasadami określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1485). Faktura ma zawierać zestawienie wszystkich sprzętów, akcesoriów (precyzyjne nazwy wszystkich elementów składowych). 8. Wydajność płyty głównej wraz z procesorem Zamawiający będzie ustalał w oparciu o test CPU Benchmarsk na stronie www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html, wg stanu na dzień 10 września 2014 roku, stanowiący załącznik nr 3 do Specyfikacji. 9. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od dostawy wad w dostarczonym towarze Wykonawca ma obowiązek wymienić wadliwy towar do 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia. 10. Gwarancje udzielone przez Wykonawcę na oferowane towary oraz maksymalne czasy naprawy mają wynosić odpowiednio: 1) części: I - gwarancja: a) poz. 1-6, 12-79: okres gwarancji 24 miesiące; czas naprawy: do 4 dni roboczych; b) poz. 7-10: okres gwarancji 60 miesięcy; czas naprawy: do 4 dni roboczych; c) poz. 11: okres gwarancji 36 miesięcy; czas naprawy: do 4 dni roboczych; d) poz. 80-113: okres gwarancji 12 miesięcy; czas naprawy: do 4 dni roboczych; 2) część II - gwarancja: okres gwarancji 24 miesiące; czas naprawy: do 7 dni roboczych; 3) część III - gwarancja: okres gwarancji 60 miesięcy; czas naprawy: 7 dni roboczych. Dokument gwarancyjny stanowi faktura. 11. Serwis gwarancyjny musi być wykonywany w lokalach, w których będzie zlokalizowany sprzęt komputerowy, na koszt Wykonawcy. Lokale mieszczą się na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W szczególnie uzasadnionych przypadkach naprawy gwarancyjne mogą odbywać się w serwisie Wykonawcy, jedynie za zgodą Zamawiającego. W razie braku możliwości dotrzymania terminów napraw wskazanych w pkt. 11 Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia na czas naprawy towaru, urządzenie o analogicznych lub lepszych parametrach technicznych. 12. Za odbiór dostawy odpowiada magazynier lub osoba go zastępująca. Kierownik Sekcji ds. Informatyzacji lub osoba go zastępująca dokonuje sprawdzenia dostarczonego sprzętu i potwierdza, że cały asortyment jest zgodny z zamówieniem. 13. Odbiór przez Zamawiającego przesyłki od kuriera nie oznacza odbioru dostawy

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 302370009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.mops.krakow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30