Utrzymanie czystości poprzez mycie, czyszczenie i sprzątanie wiat przystankowych na terenie Gminy Stalowa Wola do końca 2017 r.

Order Newsletter: 2017 Position: 37378 (oferta nr 3186108)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2017-03-06

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Utrzymanie czystości poprzez mycie, czyszczenie i sprzątanie wiat przystankowych na terenie Gminy Stalowa Wola do końca 2017 r.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest Utrzymanie czystości poprzez mycie, czyszczenie i sprzątanie wiat przystankowych na terenie Gminy Stalowa Wola do końca 2017 roku. Zakres usługi obejmuje: - mycia całych wiat przystankowych wraz ze wszystkimi jej elementami oraz sprzątnięciem wiaty i jej bezpośredniego otoczenia, - czyszczenie powierzchni wiat przystankowych z zabrudzeń np. farbą lub innymi substancjami trudno zmywalnymi, - jednorazowe sprzątanie wiaty i jej bezpośredniego otoczenia z pozostawionych zanieczyszczeń ( stałych i ciekłych). 2. Do obowiązków wykonawcy należy także mycie wiat przystankowych wraz ze wszystkimi jej elementami sezonowo i na żądanie – urządzeniem wysokociśnieniowym przy użyciu odpowiednich detergentów, czyszczenie powierzchni wiaty przystankowej z zabrudzeń np. farbą lub innymi substancjami trudno zmywalnymi, sprzątanie wiaty i jej bezpośredniego otoczenia z pozostawionych zanieczyszczeń (stałych i ciekłych). 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością, poprzez usunięcie ze wszystkich elementów wiaty: brudu, kurzu, napisów, plakatów nie związanych z rozkładami jazdy, plam i zacieków zgodnie z treścią umowy i zakresem robót oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym również prawa budowlanego. 4. Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących podczas realizacji zamówienia następujące czynności: - mycie, czyszczenie i sprzątanie wiat przystankowych. Przekazania Zamawiającemu w dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia listy osób, które będą wykonywać czynności o których mowa w ppkt. 1) w trakcie realizacji zamówienia. Lista ta w przypadku zmiany osoby/osób wykonujących czynności o których mowa w ppkt. 1) winna być każdorazowo aktualizowana. 2) W przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia obejmującej wykonanie czynności o których mowa w ppkt. 1) na rzecz podwykonawcy, obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących te czynności dotyczyć będzie także podwykonawcy. 3) Podczas realizacji zamówienia Wykonawca (podwykonawca) na wezwanie Zamawiającego winny będzie przedstawić dowody (oświadczenie wykonawcy, iż ich stosunek pracy osób wymienionych w ppkt. 1 z wykonawcą ma formę umowy o pracę) potwierdzające zatrudnianie na umowę o pracę osób, o których mowa w pkt. 2 ppkt 1-3. 4) W przypadku nie wywiązania się przez wykonawcę (podwykonawcę) z obowiązków o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1-3, zamawiający przewiduje sankcje zgodnie z załączonym do SIWZ wzorem umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 90060000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30