Przebudowa budynku w zakresie wykonania windy osobowej w budynku Urzędu Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7.

Order Newsletter: 2017 Position: 35369 (oferta nr 3184102)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2017-03-02

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa budynku w zakresie wykonania windy osobowej w budynku Urzędu Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem inwestycji są prace przy budowie windy osobowej w budynku Urzędu Miasta o trzech kondygnacjach naziemnych, podpiwniczonego, zlokalizowanego przy ul. Wolności 7 w Stalowej Woli. 2. W ramach inwestycji przewiduje się: - budowę windy osobowej, - wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej, - demontaż i montaż elementów małej architektury, - wykonanie nowego oświetlenia terenu, - wykonanie rewitalizacji terenów zielonych. 3. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji. 4. Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem robót opracowanym przez Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w niniejszym przetargu. Harmonogram będzie musiał być zatwierdzony przez Zamawiającego. 5. Wykonawca podczas wykonywania kalkulacji cenowej powinien uwzględnić zabezpieczenie placu budowy przed zanieczyszczeniem pozostałych pomieszczeń. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących podczas realizacji zamówienia następujące czynności: - roboty remontowo-budowlane; - roboty instalacyjno-elektryczne; - roboty instalacyjno-sanitarne. Przekazania Zamawiającemu w dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia listy osób, które będą wykonywać czynności o których mowa w ppkt. 1) w trakcie realizacji zamówienia. Lista ta w przypadku zmiany osoby/osób wykonujących czynności o których mowa w ppkt. 1) winna być każdorazowo aktualizowana. 2) W przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia obejmującej wykonanie czynności o których mowa w ppkt. 1) na rzecz podwykonawcy, obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących te czynności dotyczyć będzie także podwykonawcy. 3) Podczas realizacji zamówienia Wykonawca (podwykonawca) na wezwanie Zamawiającego winny będzie przedstawić dowody (oświadczenie wykonawcy, iż ich stosunek pracy osób wymienionych w ppkt. 1 z wykonawcą ma formę umowy o pracę) potwierdzające zatrudnianie na umowę o pracę osób, o których mowa w pkt. 2 ppkt 1-3. 4) W przypadku nie wywiązania się przez wykonawcę (podwykonawcę) z obowiązków o których mowa w pkt. 6 ppkt. 1-3, zamawiający przewiduje sankcje zgodnie z załączonym do SIWZ wzorem umowy

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) do dnia 17 marca 2017 r., do godziny 12:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo za

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30