Utrzymanie, dostawa i instalacja oznakowania drogowego pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie i utrzymanie oznakowania poziomego na drogach gminnych i wewnętrznych Gminy Stalowa Wola w latach 2017 – 2018.

Order Newsletter: 2017 Position: 30553 (oferta nr 3179261)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2017-02-23

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Utrzymanie, dostawa i instalacja oznakowania drogowego pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie i utrzymanie oznakowania poziomego na drogach gminnych i wewnętrznych Gminy Stalowa Wola w latach 2017 – 2018.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest oznakowanie pionowe na sieci ulic miejskich o kategorii dróg gminnych o długości 108,3 km oraz 18 km dróg wewnętrznych, które obejmuje: - ustawienie nowych znaków drogowych zgodnie z warunkami ich umieszczania na drogach zawartymi w „Instrukcji o znakach drogowych pionowych”/DZ.U.nr 220 z 2003 r. poz.2181-zał. Nr 1/ w tym realizacja zatwierdzonych projektów organizacji ruchu; - montaż tablic z nazwami ulic i tabliczek pod znakami; - montaż słupków, barierek łańcuchowych, progów zwalniających, tablic prowadzących; - demontaż zbędnych lub zniszczonych znaków; - naprawa bądź uzupełnienie elementów progu zwalniającego; - naprawa bądź uzupełnienie starej tarczy znaku; - naprawa uszkodzonego oznakowania: a) odwrócenie na właściwą stronę tarczy znaku lub tablicy, b) wymiana uchwytów lub śrub od uchwytów, c) wyprostowanie słupka od znaku lub wygrodzeń łańcuchowych ( U – 12 ), d) zabetonowanie słupka w sytuacjach awaryjnych, e) naprawa bądź uzupełnienie uszkodzonego przęsła łańcuchowego. 2. Przedmiotem zamówienia jest również realizacja oznakowania poziomego jezdni, ulic i parkingów gminnych na terenie miasta Stalowa Wola wykonanego zgodnie z warunkami ich umieszczenia na drogach, zawartymi w Instrukcji o znakach drogowych poziomych /Dz. U. Nr 220 z 2003 r. poz. 2181-zał. Nr 2/. 3. Oznakowanie poziome cienkowarstwowe atestowaną farbą drogową białą na sieci ulic gminnych utwardzonych dł. 92,4 km oraz parkingach obejmuje: - znaki podłużne; - strzałki; - znaki poprzeczne; - znaki uzupełniające. 4. Ogólna powierzchnia drogowych znaków poziomych wynosi ok. 7 900 m2 . W/w powierzchnia usług może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. 5. Wymagania techniczne: Znaki drogowe pionowe; - Znaki drogowe powinny spełniać wymagania techniczne zawarte w „Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków drogowych pionowych...” /Dz.U. Nr 220 z 2003 r. poz.2181-zał. Nr 1/ a ponadto: - materiały do znaków pionowych /folia, blacha/ powinny posiadać atest; - lico znaku drogowego winno być wykonane z folii odblaskowej I lub II generacji; - podkład tarczy znaku drogowego wykonany z blachy ocynkowanej gr. 1,5 mm, odginany krawędziowo; - słupek do znaku /dł. 3,0 -4,5m/ wykonany z rury stalowej fi 60 mm malowany na kolor szary, ustawiony w fundamencie betonowym o wym. 25x25x40 cm; - znaki drogowe pionowe powinny posiadać certyfikat /znak bezpieczeństwa „B”/. Znaków drogowych poziomych: - Farba do malowania cienkowarstwowego nawierzchni ulic miejskich i parkingów winna spełniać wymagania techniczne zawarte w :”Szczegółowych warunkach technicznych dla znaków drogowych poziomych” /Dz. U. Nr 220 z 2003 r. poz. 2181- zał. Nr 2/. - Farba powinna posiadać atest. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących podczas realizacji zamówienia następujące czynności: - Utrzymanie i malowanie oznakowania poziomego. Przekazania Zamawiającemu w dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia listy osób, które będą wykonywać czynności o których mowa w ppkt. 1) w trakcie realizacji zamówienia. Lista ta w przypadku zmiany osoby/osób wykonujących czynności o których mowa w ppkt. 1) winna być każdorazowo aktualizowana. 2) W przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia obejmującej wykonanie czynności o których mowa w ppkt. 1) na rzecz podwykonawcy, obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących te czynności dotyczyć będzie także podwykonawcy. 3) Podczas realizacji zamówienia Wykonawca (podwykonawca) na wezwanie Zamawiającego winny będzie przedstawić dowody (oświadczenie wykonawcy, iż ich stosunek pracy osób wymienionych w ppkt. 1 z wykonawcą ma formę umowy o pracę) potwierdzające zatrudnianie na umowę o pracę osób, o których mowa w pkt. 2 ppkt 1-3. 4) W przypadku nie wywiązania się przez wykonawcę (podwykonawcę) z obowiązków o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1-3, zamawiający przewiduje sankcje zgodnie z załączonym do SIWZ wzorem umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233290-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30