Budowa parkingu przy ul. Siedlanowskiego 10 w Stalowej Woli

Order Newsletter: 2017 Position: 19439 (oferta nr 3168146)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2017-02-03

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa parkingu przy ul. Siedlanowskiego 10 w Stalowej Woli

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest Budowa parkingu przy ul. Siedlanowskiego 10 w Stalowej Woli. 2.Zasadniczy zakres robót obejmuje: -Roboty ziemne -Korytowanie wraz z profilowaniem -Wykonanie warstw odsączających i odcinających -Podbudowę z kruszywa łamanego -Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej -Wykonanie krawężników betonowych -Betonowe obrzeża chodnikowe -Wykonanie oznakowania pionowego -Wykonanie instalacji elektrycznej -Wykonanie odwodnienia -Wykonanie rurociągu z PVC oraz wpustów deszczowych Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45223300-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez wykonawcę wadium w wysokości 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) do dnia 21 lutego 2017 r. do godziny 12:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30