Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno - Pląchoty w m. Dębowa Łąka od km 35+270 do km 36+270.

Order Newsletter: 1 Position: 328964 (oferta nr 315796)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-10-03

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 548 Stolno - Pląchoty w m. Dębowa Łąka od km 35+270 do km 36+270.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1 Zamówienie dotyczy:1.1. Wykonania robót pomiarowych; 1.2. Wykonania robót rozbiórkowych; 1.3. Wykonania robót ziemnych; 1.4. Wykonania warstwy odsączającej; 1.5. Wykonania podbudowy betonowej; 1.6. Wykonania podbudowy z kruszywa; 1.7. Ustawienia krawężnika i obrzeży; 1.8. Ułożenia geosiatki; 1.9.Wykonania oczyszczenia nawierzchni; 1.10. Skropienia nawierzchni asfaltem; 1.11.Wykonania podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej; 1.12. Wykonania warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - bitumicznej; 1.13. Wykonania warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno - bitumicznej; 1.14.Wykonania warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - bitumicznej; 1.15.Wykonania nawierzchni z płyt betonowych, kostki betonowej i kostki kamiennej; 1.16. Wykonania oznakowania pionowego, poziomego i elementów brd; 1.17. Wykonania przepustów rurowych; 1.18. Wykonania studzienek ściekowych z przykanalikami i obudową wylotów; 1.19. Wykonania ścieków betonowych; 1.20. Wykonania regulacji urządzeń obcych; 1.21.Wykonania skarp, poboczy i trawników; 1.22. Wykonania oświetlenia; 1.23Wykonania pomiaru powykonawczego. 2. Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót określają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz przedmiar robót będące integralną częścią dokumentacji projektowej. 3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu rogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie projektu tymczasowej organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót) zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich tj. Urząd Marszałkowski w Toruniu. Nr zatwierdzenia BD-I.8022.2.241.2014 z dnia 31.07.2014r. Wykonawca zobligowany jest do bezwzględnego przestrzegania i wypełnienia warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej określonych przez ENERGA OPERATOR S.A. - warunki P/14/008617 z dnia 18.03.2014r. Zamawiający w dniu 8 maja 2014r. zawarł z ENERGA OPERATOR S.A umowę o przyłączenie do sieci - umowa nr P/14/008617. Wykonawca zobligowany jest do przestrzegania warunków zawartych w niniejszej umowie w zakresie dotyczącym wybudowanego oświetlenia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331402

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information