Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów MOSiR w Stalowej Woli

Order Newsletter: 2017 Position: 7079 (oferta nr 3155755)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2017-01-12

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. Kompleksowa termomodernizacja obiektów MOSiR w Stalowej Woli

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów MOSiR w Stalowej Woli”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2010, Oś III Czysta energia, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków. 1. Przedmiotem zamówienia są usługi wykonywane przez Wykonawcę obejmujące zarządzanie i nadzór nad Projektem (pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu), a także pomoc techniczna dla Zamawiającego. 2. Charakterystyka kontraktu. Przedmiotem Projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2010, Oś III Czysta energia, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest kompleksowa termomodernizacja obiektów MOSiR w Stalowej Woli. Projekt obejmuje roboty budowlane w zakresie termomodernizacji obiektów MOSiR w Stalowej Woli m.in.: - ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą (oprócz ścian basenów już ocieplonych), - ocieplenie stropodachów części administracyjnej i łączników, - wymianę ślusarki stalowej, - wymianę okien PCV, - wykonanie opaski wokół budynku, - wykonanie szklanych zadaszeń nad niektórymi wejściami, - wymianę orynnowania i obróbek blacharskich, - częściowe malowanie istniejącej elewacji, - inne drobne prace termomodernizacyjne, oraz roboty instalacyjne: - instalację odzysku ciepła z kanalizacji oraz wód popłucznych, - instalację solarną, - instalację paneli fotowoltaicznych, - instalację centralnego ogrzewania, - wentylację mechaniczną, - wymianę oświetlenia wewnętrznego, - wymianę oświetlenia zewnętrznego, - instalację oświetlenia elewacji, - instalację odgromową. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do SIWZ. 3. Wykonawca w ramach niniejszego kontraktu ma za zadanie: 1) Wypełnienie roli Inżyniera Kontraktu dla kontraktu na roboty budowlane w zakresie: a) nadzór nad wdrożeniem Kontraktu na Roboty, w zakresie zarządzania technicznego, włączając obowiązki inspektorów nadzoru prowadzonego zgodnie z warunkami polskiego prawa budowlanego, jak również innych wymagań wynikających z wykonywanego kontraktu na roboty, b) nadzór nad wdrażaniem Kontraktu na Roboty obejmujący administracyjne i finansowe zarządzanie prowadzone zgodnie z procedurami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, polskimi regulacjami i wymaganiami, które wynikają z kontraktów na roboty m.in. polskim prawem budowlanym, c) prowadzenie spójnego finansowego i technicznego zarządzania kontraktami na roboty, d) wsparcie terminowego przejęcia robót przez Zamawiającego, e) prowadzenie konsultacji dla Zamawiającego w zakresie rozstrzygania bieżących problemów budowy. 2) Pomoc Techniczna dla Zamawiającego w zakresie działań związanych z przestrzeganiem reguł wdrażania Projektu. Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za przygotowanie i zrealizowanie usług zgodnie z wymaganiami wdrażania Programu i uregulowaniami prawa polskiego, w szczególności Ustawy Prawo Budowlane, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Kodeksu cywilnego. Usługi obejmują monitoring, raportowanie, gromadzenie dokumentów i danych do pełnej kontroli realizacji inwestycji jak również jej rzeczowego i finansowego rozliczenia. Inżynier Kontraktu będzie zarządzał Kontraktem na Roboty do dnia wystawienia ostatecznego Świadectwa Wykonania. Pomoc Techniczna dla Zamawiającego obejmować będzie działania związane z przestrzeganiem reguł wdrażania Projektu. 4. Szczegółowe działania. W związku z zarządzaniem Projektem, Inżynier Kontraktu powinien zapewnić: 1) Profesjonalny i kompetentny nadzór inwestorski we wszystkich branżach zgodnie z wymogami prawa budowlanego, w szczególności z zapisami Ustawy z 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późniejszymi zmianami), poprzez wyznaczenie ze swego grona inspektorów nadzoru inwestorskiego (art. 25 i art. 26) i zapewnienie koordynacji ich pracy (art. 27). 2) Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu. 3) Do głównych obowiązków i zadań Inżyniera Kontraktu należą: - Utrzymywanie na bieżąco kontaktu ze wszystkimi uczestnikami Projektu. - Monitorowanie i kontrola Projektu pod względem technicznym, finansowym i organizacyjnym. - Informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących i przewidywanych razem ze sposobami ich rozwiązywania i/lub działaniami korygującymi mającymi na celu usuwanie takich problemów. - Współpraca z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień Projektu. - Składanie sprawozdań dotyczących między innymi fizycznego i finansowego postępu robót, kosztów i budżetu. - Współpraca z Zamawiającym w administrowaniu i finansowym zarządzaniu Projektem - włączając w to przygotowanie wskaźników postępu fizycznego i finansowego, jaki jest niezbędny do raportowania, sporządzanie finansowej księgowości itd. - Przygotowanie w imieniu Zamawiającego w celu prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie Projektu, następujących materiałów: a) harmonogramu płatności, uwzględniając podział środków na środki pochodzące z dotacji oraz własne Beneficjenta, b) prognozy wydatków, c) wniosków o płatność wraz z wymaganymi załącznikami, d) zapotrzebowania na środki współfinansowania, e) sprawozdań okresowych, rocznych oraz końcowego z realizacji Projektu. - Pełny nadzór inwestorski nad robotami, ze szczególnym uwzględnieniem Polskiego Prawa Budowlanego i innych odnośnych regulacji prawnych. Nadzór musi być prowadzony przez zespół specjalistów, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia budowlane wymagane przez Polskie Prawo Budowlane. - Organizowanie wraz z Zamawiającym cyklicznych Rad Budowy na Placu Budowy (co najmniej raz w miesiącu, a jeśli zajdzie potrzeba lub na życzenie Zamawiającego raz w tygodniu) oraz przygotowanie notatek w celu umożliwienia podejmowania decyzji o każdym zagadnieniu, które wpływa na postęp Robót, sporządzanie protokołów ze spotkań. - Wydawanie okresowych raportów postępu robót. - Przeglądanie i analiza rysunków wykonawczych i dokumentów wykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę Kontraktu na Roboty z komentarzami dla Zamawiającego (jeżeli wystąpi taka potrzeba), jeśli chodzi o zgodność (lub niezgodność) z kontraktami na roboty budowlane. - Przeglądanie rysunków roboczych Wykonawcy Kontraktu na Roboty zawierających zmiany, zatwierdzanie robót zamiennych. - Ustalanie i określanie wartości robót, wystawianie Przejściowych Świadectw Płatności. - Przeprowadzanie regularnych inspekcji Placu Budowy sprawdzających jakość wykonania i materiałów zgodnie z Kontraktem na Roboty oraz dobrą praktykę inżynierską. - Zatwierdzanie materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń oraz dostaw, mających być wbudowane, jak zaplanował to Wykonawca Kontraktu Na Roboty, sprawdzanie jakości dokumentów, zezwoleń, deklaracji zgodności, certyfikatów itd., w celu uniknięcia użycia materiałów uszkodzonych lub nie mających polskich certyfikatów. - Organizowanie testów jakości przez specjalistyczne instytuty, jeżeli jest to potrzebne, na prośbę i koszt Zamawiającego. - Sprawdzanie odpowiedniości i autentyczności wszystkich certyfikatów, ubezpieczeń, zabezpieczeń, gwarancji, praw własności itd., za które Wykonawca Kontraktu Na Roboty jest odpowiedzialny zgodnie z warunkami kontraktu. - Zatwierdzanie proponowanych metod wykonywania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe zaproponowane przez Wykonawcę Kontraktu Na Roboty. - Rekomendowanie wszystkich zmian w planach i specyfikacjach, które mogą okazać się niezbędne lub pożądane podczas lub w następstwie wykonywania robót budowlanych. - Szacowanie i weryfikowanie robót dodatkowych zaproponowanych przez Wykonawcę Kontraktu Na Roboty, w zakresie wartości fizycznych i finansowych. - Uzgadnianie z Zamawiającym wszelkich zmian dotyczących wartości robót. - Negocjowanie z Wykonawcą Kontraktu Na Roboty i pisemne rekomendowanie Zamawiającemu na bieżąco wszystkich robót spoza harmonogramu. - Nadzorowanie i rozliczanie w ramach niniejszego zamówienia wszelkich robót dodatkowych wynikłych w trakcie realizacji projektu. - Nadzorowanie testów oraz zlecanie i przeglądanie podręczników operacyjnych przygotowanych przez Wykonawcę Kontraktu Na Roboty do ułatwienia przejęcia urządzeń. - Przejrzenie kompletnej dokumentacji powykonawczej i dostarczenie jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją dotyczącą nadzorowanych robót w formie uzgodnionej z Zamawiającym. - Przeprowadzenie inspekcji końcowej i sporządzenie Świadectwa Przejęcia, Listy Usterek i innych dokumentów związanych z warunkami kontraktu. - Skompilowanie dokumentacji Wykonawcy Kontraktu Na Roboty i oświadczeń wymaganych przez odpowiednie uregulowania i współpraca z Zamawiającym w otrzymaniu Pozwoleń Użytkowania. - Ścisła współpraca z nadzorem autorskim, archeologicznym i geologicznym zapewnionym przez Zamawiającego. - Ocenianie i rozstrzyganie wszelkich roszczeń lub dyskusji kontraktowych i problemów narastających podczas robót, zapobieganie sporom i opóźnieniom, gdy jest to wykonalne. - Kontrola Wykonawcy Kontraktu Na Roboty, że zapewnia realizację robót zgodnie z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. - Kontrola nad właściwym i czasowym wdrażaniem Projektu, koordynacja działań wszystkich organizacji uczestniczących w Projekcie. - Asystowanie Wykonawcy Kontraktu Na Roboty przy otrzymaniu wszystkich niezbędnych dokumentów i zezwoleń. - Wydanie Świadectwa Wykonania i sprawdzenie Końcowego Oświadczenia Wykonawcy Kontraktu Na Roboty. - Przygotowanie i wydanie Końcowego Świadectwa Płatności po upływie okresu gwarancyjnego. - Zarekomendowanie zwrotu zobowiązań i kwoty zatrzymanej. - Udział w przeglądach gwarancyjnych i w odbiorze pogwarancyjnym. Pomimo tak szerokiego zakresu uprawnień i obowiązków Inżynier Kontraktu nie będzie miał prawa do: - wprowadzania jakichkolwiek poprawek do podpisanego kontraktu, - zwolnienia Wykonawcy Kontraktu Na Roboty z jakichkolwiek jego zobowiązań lub odpowiedzialności zawartych w podpisanym kontrakcie, - zgody na ograniczenie zakresu robót lub przekazanie robót Wykonawcy Kontraktu Na Roboty innemu niż ten, który został wskazany w podpisanym kontrakcie. 4) Szczegółowe zadania Pomocy technicznej dla Zamawiającego: Do głównych obowiązków i zadań Pomocy technicznej dla Zamawiającego należą: - Pomoc techniczna we wszystkich działaniach Zamawiającego związanych z regułami wdrażania Projektu, tj.: - uczestnictwo i porady we wszystkich działaniach Zamawiającego odnoszących się do wdrożenia projektu, - zapewnienie efektywnego i sprawnego wdrożenia projektu, wliczając w to przygotowanie oraz uaktualnianie planów finansowych i rzeczowych projektu, - bieżące rozpoznawanie i informowanie Zamawiającego o wszystkich występujących i przewidywanych problemach technicznych, finansowych i prawnych oraz proponowanie działań zapobiegawczych lub/i naprawczych, - pomoc w monitorowaniu, raportowaniu i audycie przedsięwzięć realizowanych w ramach projektu. 5. Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia: 37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 – Urząd Miasta stalowej Woli. 6. Warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych. Elementy zagospodarowania terenu wokół obiektów MOSiR, które podlegają kompleksowej termomodernizacji będącej przedmiotem pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu, pozwalają na bezkolizyjne wejście do obiektu poprzez istniejącą pochylnię przy wejściu do części administracyjnej obiektu i do basenu. 7. Wybrany Wykonawca musi zatrudnić osobę posiadającą udokumentowaną znajomość zasad realizacji projektów wg odpowiednich procedur niezbędnych przy realizacji zamówienia do pełnienia roli zarządzającego projektem, tj. Inżyniera Kontraktu. Pracownik ten musi posiadać odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie zdobyte poprzez zarządzanie w charakterze Inżyniera Kontraktu (Menedżera Projektu). 8 Wybrany Wykonawca musi zatrudnić uprawnione osoby, które będą wykonywać zamówienie, w specjalnościach konstrukcyjno - budowlanej (Inżynier Rezydent) i odpowiednich branż (min. po 1 osobie), zdolnych do pełnienia obowiązków Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego (zgodnie z Prawem Budowlanym) i posiadających odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie, porównywalne z przedmiotem zamówienia. 9 Wybrany Wykonawca musi zatrudniać osobę na stanowisko Specjalisty ds. rozliczeń finansowych. Pracownik ten musi posiadać odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie. 10 Wykonawca musi przedstawić „Program Zapewnienia Jakości usług Inżyniera Kontraktu”, szczegółowo opisujący sposób zapewnienia jakości usług, obejmujący m.in.: - organizacja i sposób wykonywania funkcji Inżyniera Kontraktu; - metody i sposób monitoringu Kontraktu; - sposób sporządzania i przechowywania dokumentacji budowy; - metody rozwiązywania problemów i sporów powstałych w trakcie realizacji robót; - sposób odbioru robót; - tryb składania oraz treść sprawozdań z przebiegu i realizacji prac; - system zapewnienia jakości prowadzonych usług konsultingowych; w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy. 11. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawców na podstawie umowy o pracę. Zakres robót, które wykonywać będą pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę: - usługa polegająca na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu o którym mowa w pkt 7.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71520000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30