Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu Pora na aktywność

Order Newsletter: 1 Position: 23861 (oferta nr 31508)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2015-02-23

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu Pora na aktywność

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu systemowego Pora na aktywność. Zamówienie zostało podzielone na dwie części. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają niniejsza specyfikacja oraz umowy, których wzory, stanowią załącznik numer 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Zamawiający wymaga, aby wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria oceny ofert określone w rozdziale VII niniejszej specyfikacji zawarł umowę o powierzenia przetwarzania danych osobowych, której wzór stanowi załącznik numer 3 do specyfikacji. 3. Wykonawca może powierzyć wykonywanie części zamówienia podwykonawcom, z uwzględnieniem następujących postanowień: 1) warunkiem podzlecenia wykonania usługi podwykonawcy będzie przedłożenie zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem jest zamawiana usługa; 2) wykonawca powierzający wykonywanie części zamówienia podwykonawcy zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą stosowne oświadczenie, wskazując przy tym zakres podzlecanej usługi oraz jej wartość; 3) pełna odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę spoczywa na wykonawcy; 4) podwykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu zamówienia kolejnemu podwykonawcy

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 805300008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information