Kompleksowa termomodernizacja obiektów MOSiR w Stalowej Woli

Order Newsletter: 2016 Position: 372572 (oferta nr 3149438)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2016-12-22

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Kompleksowa termomodernizacja obiektów MOSiR w Stalowej Woli

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa termomodernizacja obiektów MOSiR w Stalowej Woli. Zamówienie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 – 2010, Oś III Czysta energia, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego obejmuje roboty budowlane w zakresie termomodernizacji obiektów MOSiR w Stalowej Woli m.in.: - ocieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą (oprócz ścian basenów już ocieplonych), - ocieplenie stropodachów części administracyjnej i łączników, - wymianę ślusarki stalowej, - wymianę okien PCV, - wykonanie opaski wokół budynku, - wykonanie szklanych zadaszeń nad niektórymi wejściami, - wymianę orynnowania i obróbek blacharskich, - częściowe malowanie istniejącej elewacji, - inne drobne prace termomodernizacyjne, oraz roboty instalacyjne: - instalację odzysku ciepła z kanalizacji oraz wód popłucznych, - instalację solarną, - instalację paneli fotowoltaicznych, - instalację centralnego ogrzewania, - wentylację mechaniczną, - wymianę oświetlenia wewnętrznego, - wymianę oświetlenia zewnętrznego, - instalację oświetlenia elewacji, - instalację odgromową. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do SIWZ. 2. Roboty będą realizowane w trakcie funkcjonowania obiektów MOSiR. Wykonawca będzie musiał uzgadniać z użytkownikiem obiektu kolejność robót i prowadzić roboty w taki sposów, aby była możliwość użytkowania obiektów MOSiR. 3. Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem robót opracowanym przez Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w niniejszym przetargu. Harmonogram będzie musiał być zatwierdzony przez Zamawiającego. 4. Materiały uzyskane w trakcie rozbiórek przedstawiające wartość użytkową lub materialną zostaną przekazane Zamawiającemu. 5. Lokalizacja przedmiotu zamówienia: 37-450 Stalowa Wola, ul. Hutnicza 15, działki nr ew. 26/41, 26/11 w obrębie 0006, jednostce ew. 18180_1 Stalowa Wola. 6. Warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych. Elementy zagospodarowania terenu pozwalają na bezkolizyjne wejście do obiektu poprzez istniejącą pochylnię przy wejściu do części administracyjnej obiektu i do basenu. 7. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę i Podwykonawców na podstawie umowy o pracę. Zakres robót, które wykonywać będą pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę: - roboty remontowo-budowlane, - roboty instalacyjne - instalacja odzysku ciepła z kanalizacji oraz wód popłucznych, - roboty instalacyjne - instalacja solarna, - roboty instalacyjne - instalacja paneli fotowoltaicznych, - roboty instalacyjne - instalacja c.o., - roboty instalacyjne - instalacja wentylacji mechanicznej, - roboty instalacyjne - instalacje elektryczne. 8. Unieważnienie postepowania. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) do dnia 12 stycznia 2017 r., do godziny 12:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30