Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez rozbudowę i przebudowę budynku MOPS w Stalowej Woli

Order Newsletter: 2016 Position: 357367 (oferta nr 3134241)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2016-12-02

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez rozbudowę i przebudowę budynku MOPS w Stalowej Woli

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: a) Część I: Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez rozbudowę i przebudowę budynku MOPS w Stalowej Woli b) Część II: Dostawa mebli i wyposażenia do budynku MOPS w Stalowej Woli 2. Zasadniczy zakres robót obejmuje: a) Część I: -roboty budowlane -roboty rozbiórkowe -roboty ziemne -konstrukcje żelbetowe -izolacje -roboty murowe -stolarka okienna i drzwiowa -tynki wewnętrzne -okładziny ścian -posadzki -roboty malarskie -elewacja budynku -podbudowa i nawierzchnia -roboty instalacyjne w budynkach -roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne -roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych -instalowanie infrastruktury okablowania -roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych -roboty w zakresie okablowania elektrycznego -montaż instalacji piorunochronnej -lampy i oprawy oświetleniowe -instalowanie infrastruktury okablowania -instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych -instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych -instalowanie centralnego ogrzewania -instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych b) Część II: Zakup i dostawa wyposażenia budynku MOPS wraz z ustawieniem w docelowych miejscach. Przedmiot zamówienia jest szczegółowo opisany w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawców na podstawie umowy o pracę ( dotyczy części 1 zamówienia): Zakres robót, które wykonywać będą pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę: Roboty remontowo-budowlane Roboty instalacyjne – elektryczne Roboty instalacyjne – wod. kan. Roboty instalacyjne – c.o. Roboty instalacyjne – wentylacji mechanicznej Roboty brukarskie Pełny i szczegółowy opis zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej, przedmiarach oraz pozostałych dokumentach zamieszczonych do postępowania.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45111100-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 92.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) dla części I zamówienia oraz w wysokości 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych) do dnia 21 grudnia 2

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30