Adaptacja pomieszczeń na potrzeby placówek wsparcia dziennego w Stalowej Woli

Order Newsletter: 2016 Position: 337863 (oferta nr 3114838)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2016-11-07

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Adaptacja pomieszczeń na potrzeby placówek wsparcia dziennego w Stalowej Woli

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń na potrzeby placówek wsparcia dziennego w Stalowej Woli. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części: a) Część I zamówienia: Przebudowa parteru budynku na świetlicę dziennego pobytu dzieci „Tęcza”. Zasadniczy zakres robót obejmuje: 1.) Roboty budowlane: - Roboty rozbiórkowe - Roboty murowe - Roboty remontowe i ogólnobudowlane wewnątrz budynku - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - Montaż elementów małej architektury - Roboty brukarskie - Rekultywacja terenów wokół obiektu 2.) Roboty instalacyjne – elektryczne: - Demontaż istniejących instalacji – oprzewodowanie, oprawy, osprzęt - Montaż instalacji elektrycznej – gniazd wtykowych i oświetlenia - Montaż instalacji przyzewowej – system ABB - Montaż instalacji teleinformatycznej 3.) Roboty instalacyjne – sanitarne: - Roboty demontażowe i montażowe instalacji wod.-kan. - Montaż instalacji wentylacji mechanicznej - Roboty demontażowe i montażowe instalacji c.o. b) Część II zamówienia: Dostawa mebli i wyposażenia do świetlicy dziennego pobytu dzieci „Tęcza”. c) Część III zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego do świetlicy dziennego pobytu dzieci „Tęcza”. d) Część IV zamówienia: Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na placówkę wsparcia dziennego, zlokalizowanego przy ul. Klasztornej 27 w Stalowej Woli. Zasadniczy zakres robót obejmuje: 1.) Roboty budowlane: - Roboty rozbiórkowe - Roboty murowe - Roboty remontowe i ogólnobudowlane wewnątrz budynku - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - Montaż elementów małej architektury - Roboty brukarskie - Rekultywacja terenów wokół obiektu 2.) Roboty instalacyjne – elektryczne: - Wykonanie instalacji WLZ; - Wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego - Montaż instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego; - Instalacja gniazd wtyczkowych; - Wykonanie instalacji przyzywowa. - Wykonanie zasilania wentylatorów. 3.) Roboty instalacyjne – sanitarne: - Roboty demontażowe i montażowe instalacji wod.-kan. - Montaż instalacji wentylacji mechanicznej i gazu ziemnego - Roboty demontażowe i montażowe instalacji c.o. e) Część V zamówienia: Dostawa mebli i wyposażenia do placówki wsparcia dziennego, zlokalizowanego przy ul. Klasztornej 27 w Stalowej Woli. f) Część VI zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego do placówki wsparcia dziennego, zlokalizowanego przy ul. Klasztornej 27 w Stalowej Woli. 3. Warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych: a) Części I-III zamówienia: Pomieszczenia objęte zakresem opracowania udostępnione będą również dla osób niepełnosprawnych. Elementy zagospodarowania terenu pozwalają na bezkolizyjne wejście do obiektu poprzez projektowaną pochylnię przy wejściu głównym oraz bezpośrednio z poziomu tarasu zewnętrznego. Pokonywanie różnicy poziomów przez osoby niepełnosprawne w poszczególnych pomieszczeniach umożliwiać będzie mobilny schodołaz. Obiekt będzie wyposażony w system przyzywowy dla osób niepełnosprawnych. b) Części IV-VI zamówienia: Elementy zagospodarowania terenu pozwalają na bezkolizyjne wejście do obiektu poprzez projektowaną pochylnię przy wejściu głównym. Obiekt będzie wyposażony w system przyzywowy dla osób niepełnosprawnych. 4. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót, Specyfikacje techniczne dostaw oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji. 5. W zakresie części I i IV zamówienia zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem robót opracowanym przez Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w niniejszym przetargu. Harmonogram będzie musiał być zatwierdzony przez zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących podczas realizacji zamówienia następujące czynności: a) Część I zamówienia: - Roboty remontowo-budowlane - Roboty instalacyjne – elektryczne - Roboty instalacyjne – wod. kan. - Roboty instalacyjne – c.o. - Roboty instalacyjne – wentylacji mechanicznej - Roboty brukarskie Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności w ramach zadania, dotyczące wszelkich wyżej wymienionych robót w ramach łączącego je z pracodawcą stosunku pracy świadczyły ją osobiście, w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę, pod jego kierownictwem z podporządkowaniem służbowym, za wynagrodzeniem, z prawem do urlopu. b) Część II zamówienia: - Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę pracowników wykonawcy (podwykonawcy). c) Część III zamówienia: - Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę pracowników wykonawcy (podwykonawcy). d) Część IV zamówienia: Roboty remontowo-budowlane - Roboty instalacyjne – elektryczne - Roboty instalacyjne – wod. kan. - Roboty instalacyjne – c.o. - Roboty instalacyjne – wentylacji mechanicznej i sieci gazowej - Roboty brukarskie Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności w ramach zadania, dotyczące wszelkich wyżej wymienionych robót w ramach łączącego je z pracodawcą stosunku pracy świadczyły ją osobiście, w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę, pod jego kierownictwem z podporządkowaniem służbowym, za wynagrodzeniem, z prawem do urlopu. e) Część V zamówienia: - Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę pracowników wykonawcy (podwykonawcy). f) Część VI zamówienia: - Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę pracowników wykonawcy (podwykonawcy). 2.) Przekazania Zamawiającemu w dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia listy osób, które będą wykonywać czynności o których mowa w ppkt. 1) w trakcie realizacji zamówienia. Lista ta w przypadku zmiany osoby/osób wykonujących czynności o których mowa w ppkt. 1) winna być każdorazowo aktualizowana. 3.) W przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia obejmującej wykonanie czynności o których mowa w ppkt. 1) na rzecz podwykonawcy, obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących te czynności dotyczyć będzie także podwykonawcy. 4.) Podczas realizacji zamówienia Wykonawca (podwykonawca) na wezwanie Zamawiającego winny będzie przedstawić dowody (oświadczenie wykonawcy, iż ich stosunek pracy osób wymienionych w pkt. 2 z wykonawcą ma formę umowy o pracę,) potwierdzające zatrudnianie na umowę o pracę osób, o których mowa w pkt. 2 ppkt 1-3. 5.) W przypadku nie wywiązania się przez wykonawcę (podwykonawcę) z obowiązków o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1-3, zamawiający przewiduje sankcje zgodnie z załączonym do SIWZ wzorem umowy

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45400000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Dla części I zamówienia - Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) do dnia 25 listopada 2016 r., do godziny 12:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30