Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Order Newsletter: 2016 Position: 333254 (oferta nr 3110229)

Client
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku
State
pomorskie
Address
80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30 30
Phone
058 3462611, 3011226
Fax
058 3462611
E-Mail
skogdansk@skogdansk.pl
Created
2016-10-28

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 30 80-824 Gdańsk pomorskie tel. 058 3462611, 3011226 fax. 058 3462611 REGON 19048233600000

I.2) Type of contracting: inny:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, kurierskich oraz paczek i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 ze zm.) na rzecz Zamawiającego z siedziby przy ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk. 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ. Pozostałe uregulowania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały wskazane w Istotnych postanowieniach umowy - w załączniku nr 5 do SIWZ. 1.3. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z późn. zm.) lub odpowiadające mu formy zatrudnienia określone w przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego osób wykonujących działalność operacyjną (doręczycieli). Przez działalność operacyjną osób realizujących przedmiotowe zamówienie Zamawiający rozumie działalność Wykonawcy związaną z bezpośrednim odbiorem i dostarczaniem przesyłek pocztowych w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia. 1) Zatrudnienie wskazanej w ofercie liczby osób powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres realizacji niniejszego zamówienia. 2) Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu raportów raz na kwartał (do 15 dnia następnego kwartału) obejmujących informacje o liczbie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia (doręczycieli).W ostatnim kwartale Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia ww. raportu wraz z wystawioną fakturą. 3) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie sankcji z tytułu niespełnienia wymagań określonych w pkt 1, 2 zostały uregulowane w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 5 do SIWZ. 4) Zamawiający informuje, iż w razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących działalność operacyjną (doręczycieli) na podstawie umowy o pracę, uprawniony jest do powiadomienia właściwego inspektoratu pracy i zwrócenia się o przeprowadzenie przez niego kontroli. 1.4. Zamawiający zastrzega sobie jednostronne prawo do skorzystania z prawa opcji na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp w wysokości maksymalnie 20% wielkości przedmiotu zamówienia określonej w SIWZ oraz załącznikach do SIWZ w odniesieniu do każdej pozycji zawartej w Formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 4a do SIWZ: 1) W SIWZ w tym w formularzu cenowym (załącznik nr 4a do SIWZ) Zamawiający określił przewidywaną wielkość przedmiotu zamówienia, którą planuje zrealizować w ramach umowy zawartej z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że maksymalny zakup przedmiotu zamówienia w przypadku skorzystania z prawa opcji wyniesie dodatkowo 20% wielkości przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ i załącznikach do SIWZ. 2) Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w ust. 1-2, w przypadku zwiększenia bieżących potrzeb Zamawiającego. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez Zamawiającego zakresie. Złożenie przez Zamawiającego oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji powoduje obowiązek świadczenia po stronie Wykonawcy, z którego Wykonawca może się zwolnić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. W przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia o realizację usług objętych zakresem prawa opcji. 3) W sytuacji, gdy Zamawiający skorzysta z prawa opcji, Wykonawca będzie świadczył usługi wchodzące w zakres usług pocztowych po cenach nie wyższych niż ceny jednostkowe usług wskazane w Formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy. Dodatkowo Zamawiający informuje, że: 1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3) Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp. 4) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 5) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 6) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu. 7) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 8) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 9) Zamawiający nie zastrzega, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy wskazani w art. 22 ust.2 ustawy Pzp. 10) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 11) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Przyjmuje się, że brak wskazania Podwykonawców oznacza, że Wykonawca nie powierzy wykonania żadnej części zamówienia Podwykonawcom, jeżeli nic innego nie wynika z treści oferty.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 64110000-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30