Pogłębienie rowu w ciągu DW nr 268 Brzezie - Brześć Kujawski w m. Wieniec .od km 4+800 do km 5+100 w 2014 r.

Order Newsletter: 1 Position: 322056 (oferta nr 310417)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-09-29

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Pogłębienie rowu w ciągu DW nr 268 Brzezie - Brześć Kujawski w m. Wieniec .od km 4+800 do km 5+100 w 2014 r.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest :Pogłębienie rowu w ciągu DW nr 268 Brzezie - Brześć Kujawski w m. Wieniec od km 4+800 do km 5+100 w 2014 r. skarp i wywozem ziemi poza plac budowy (usunięcie istniejących zakrzaczeń) zgodnie z przedmiarem robót. 2. Zakres robót : pogłębienie istniejącego rowu do głębokości śr.40cm wraz z wyprofilowaniem skarp i wywozem ziemi poza plac budowy (usunięcie istniejących zakrzaczeń) zgodnie z przedmiarem robót. 3. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w SST. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest równoważny czyli spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SST będącego częścią SIWZ. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia przekazanym Wykonawcom, a zawartym w opisie zamówienia. 4. Wykonawca zobowiązany jest oznakować teren robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. z 2003r. nr 220 poz.2181) wg projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót przekazanego przez Zamawiającego . 5. Zamawiający zaleca Wykonawcy składających ofertę dokonania oględzin miejsca pogłębienia rowu w ciągu DW nr 268 w m. Wieniec.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331402

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30