Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli – Rozbiórka trybuny Zachodniej (Głównej)

Order Newsletter: 2016 Position: 324329 (oferta nr 3102213)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2016-10-14

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli – Rozbiórka trybuny Zachodniej (Głównej)

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka trybuny zachodniej (głównej) na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Hutniczej w Stalowej Woli. OBIEKT PRZEZNACZONY DO ROZBIÓRKI OZNACZONY ZOSTAŁ NA PLANIE SYTUACYJNYM JAKO NR 2. 2. Zasadniczy zakres robót obejmuje rozbiórkę trybuny krytej wraz z budynkiem magazynowym, jak również utylizacja materiałów rozbiórkowych oraz gruzu. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji. 3. Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem robót opracowanym przez Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w niniejszym przetargu. Harmonogram będzie musiał być zatwierdzony przez Zamawiającego. 4. Materiały uzyskane w trakcie rozbiórki tj. krzesełka z trybuny oraz elementy stalowe przedstawiające wartość użytkową lub materialną zostaną przekazane Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do ich przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego na odległość do 5 km. 5. Lokalizacja przedmiotu zamówienia: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy ul. Hutniczej w Stalowej Woli, działka nr ewid. 26/9 obręb 6 – HSW Lasy Państwowe 6. Nazwy i kod robót wiodących wg CPV: 7. Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących podczas realizacji zamówienia następujące czynności: - czynności rozbiórkowe wykonywane ręcznie. 2) Przekazania Zamawiającemu w dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia listy osób, które będą wykonywać czynności o których mowa w ppkt. 1) w trakcie realizacji zamówienia. Lista ta w przypadku zmiany osoby/osób wykonujących czynności o których mowa w ppkt. 1) winna być każdorazowo aktualizowana. 3) W przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia obejmującej wykonanie czynności o których mowa w ppkt. 1) na rzecz podwykonawcy, obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących te czynności dotyczyć będzie także podwykonawcy. 4) Podczas realizacji zamówienia Wykonawca (podwykonawca) na wezwanie Zamawiającego winny będzie przedstawić dowody (oświadczenie wykonawcy, iż ich stosunek pracy osób wymienionych w pkt. 2 z wykonawcą ma formę umowy o pracę,) potwierdzające zatrudnianie na umowę o pracę osób, o których mowa w pkt. 2 ppkt 1-3. 5) W przypadku nie wywiązania się przez wykonawcę (podwykonawcę) z obowiązków o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1-3, zamawiający przewiduje sankcje zgodnie z załączonym do SIWZ wzorem umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45111300-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30