Udzielenie kredytu długoterminowego

Order Newsletter: 2016 Position: 322174 (oferta nr 3100784)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2016-10-12

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Udzielenie kredytu długoterminowego

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 18.000.000,- zł ( słownie: osiemnaście milionów złotych.), z przeznaczeniem na: 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego powstałego w wyniku ujętych wydatków inwestycyjnych w kwocie 8.000.000,- zł na zadaniach: a) „Modernizacja dróg na os. Rozwadów i Charzewice” – w kwocie 1.600.000,00 zł b) „Zakupy gruntów i nieruchomości (ARP + Kino)” – w kwocie 1.600.000,00 zł c) „Przebudowa boiska sportowego na terenie MOSiR-u w Stalowej Woli” – w kwocie 1.800.000,00 zł d) „Budowa skrzyżowania ulic: Ofiar Katynia, Mickiewicza, Solidarności i nowoprojektowanej w Stalowej Woli o łącznej długości wlotów 279,19 m wraz z przebudową odcinka drogi gminnej ul. Solidarności Nr G101037R + w km 0 + 121,86 do 0 + 400,00” – w kwocie 3.000.000,00 zł 2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 10.000.000,- zł. 2. Postawienie kredytu w jednej transzy do dyspozycji zamawiającego. 3. Harmonogram spłat rat kapitałowych kredytu: - I rata w kwocie 1.000.000,- zł 28.02.2017 r. - II rata w kwocie 1.000.000,- zł 30.03.2017 r. - III rata w kwocie 1.000.000,- zł 30.04.2017 r. - IV rata w kwocie 1.000.000,- zł 30.05.2017 r. - V rata w kwocie 1.000.000,- zł 30.06.2017 r. - VI rata w kwocie 1.000.000,- zł 28.02.2018 r. - VII rata w kwocie 1.000.000,- zł 30.03.2018 r. - VIII rata w kwocie 1.000.000,- zł 30.04.2018 r. - IX rata w kwocie 1.000.000,- zł 30.05.2018 r. - X rata w kwocie 1.000.000,- zł 30.06.2018 r. - XI rata w kwocie 1.000.000,- zł 28.02.2019 r. - XII rata w kwocie 1.000.000,- zł 30.03.2019 r. - XIII rata w kwocie 1.000.000,- zł 30.04.2019 r. - XIV rata w kwocie 1.000.000,- zł 30.05.2019 r. - XV rata w kwocie 1.000.000,- zł 30.06.2019 r. - XVI rata w kwocie 1.000.000,- zł 28.02.2020 r. - XVII rata w kwocie 1.000.000,- zł 30.03.2020 r. - XVIII rata w kwocie 1.000.000,- zł 30.04.2020 r. 4. Spłata odsetek następować będzie w terminach miesięcznych – w ostatnim dniu 5. kalendarzowym każdego miesiąca na podstawie zawiadomienia przesłanego przez Wykonawcę. 6. W okresie kredytowania odsetki będą naliczane w oparciu o rzeczywistą liczbę dni występującą w danym roku (365/366). 7. Oprocentowanie kredytu będzie opierało się o zmienną stopę procentową stawki WIBOR 3M i stawkę marży stałą w okresie obowiązywania umowy zaproponowaną przez Wykonawcę i niedopuszczalna jest jej zmiana, przy czym stawka WIBOR 3M winna być ustalona w oparciu o średnią arytmetyczną w okresie od pierwszego do ostatniego dnia roboczego poprzedniego kwartału. Stawka będzie ustalana w okresach kwartalnych, w ostatnim dniu roboczym kwartału i winna obowiązywać w następnym kwartale. 8. Dla celów porównania ofert wysokość oprocentowania kredytu wynosi WIBOR 3M na dzień 27.09.2016 r. (1,71%) + marża Wykonawcy. 9. Odsetki od zaciągniętego kredytu nie będą kapitalizowane. 10. Jeżeli termin spłaty przypada na dzień ustawowo wolny od pracy to wpływ środków z tytułu spłaty kredytu i odsetek w pierwszym dniu roboczym po tym dniu jest traktowany jako spłata w terminie. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy, a w szczególności zmiany kredytowania, zmiany wysokości rat w zależności od wyliczonego indywidualnego wskaźnika spłaty długu zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, bez ponoszenia dodatkowych opłat. Wykonawca zobowiąże się do podpisania aneksu do umowy w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku o zmianę umowy. 12. Zamawiającemu przysługuje prawo do przedterminowej spłaty części lub całości kredytu w terminie przez niego wskazanym po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy 13. Z tytułu przedterminowej spłaty części lub całości kredytu Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych prowizji lub opłat. 14. W przypadku dokonania przez Zamawiającego przedterminowej spłaty części kredytu, Strony ustalą nowy harmonogram spłat kredytu w formie aneksu do umowy. 15. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca umowy. 16. Zamawiający nie dopuszcza naliczania prowizji bankowych i innych opłat z tytułu udzielenia kredytu. 17. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. 18. Formę zabezpieczenia kredytu stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją Wekslową. Zamawiający nie przewiduje złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji z roszczeń Wykonawcy wynikających z umowy. 19. W umowie kredytowej za obowiązujące uznaje się wyłącznie koszty wymienione w pkt. 3. 20. Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. 21. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu zostanie udostępniona przed podpisaniem umowy. 22. Dla umożliwienia wstępnego zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego do specyfikacji dołącza się następujące dokumenty: 1) Uchwała Nr XXXIX/462/16 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 2) Uchwała Nr XL/486/16 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 10 października 2016 r. 3) Sprawozdania roczne opisowe z wykonania budżetu miasta za 2015 r. (http://bip.stalowawola.pl/ zakładka: Budżet Miasta ) 4) Uchwała budżetowa miasta Stalowa Wola na 2016 rok, z opiniami RIO; (http://bip.stalowawola.pl/ zakładka: Budżet Miasta ) 5) Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej; (http://bip.stalowawola.pl/ zakładka: Budżet Miasta ) 6) Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2016 roku wraz z opinią RIO; (http://bip.stalowawola.pl/ zakładka: Budżet Miasta ) 7) Sprawozdania Rb-NDS za lata: 2015 i za I półrocze 2016, 8) Sprawozdania Rb-27S za lata: 2015 i za I półrocze 2016, 9) Sprawozdania Rb-28S za lata: 2015 i za I półrocze 2016, 10) Sprawozdania Rb-N za lata: 2015 i za I półrocze 2016, 11) Sprawozdania Rb-Z za lata: , 2015 i za I półrocze 2016, 12) Sprawozdanie PDP za rok 2015; 13) Zaświadczenie wydane przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej o wyborze Prezydenta Miasta, 14) Uchwała o powołaniu Skarbnika Miasta, 15) Wykaz zaciągniętych przez Gminę zobowiązań kredytowych, 16) Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej na dzień 30.06.2016 r. 23. Nazwy i kod robót wiodących wg CPV: 66113000-5 – usługi udzielania kredytu

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 66113000-5

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) do dnia 31 października 2016 r., do godziny 12:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30