Świadczenie usług asystenta rodziny rodzinie lub rodzinom objętym pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

Order Newsletter: 1 Position: 204747 (oferta nr 308293)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2014-09-26

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług asystenta rodziny rodzinie lub rodzinom objętym pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi asystenta rodziny rodzinie lub rodzinom objętym pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w ramach projektu Pora na aktywność. Szczegółowy zakres i zasady pracy asystenta rodziny określa załącznik nr 1 do umowy. 2. Usługa asystenta rodziny prowadzona będzie w celu wzmocnienia rodziny w prawidłowym realizowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. 3. Asystent rodziny świadczy usługi w miejscu zamieszkania rodziny lub innych miejscach aktywności społecznej rodziny, pomiędzy godz. 7.00 a 21.00, w oparciu o kartę zlecenia usługi przekazaną i zatwierdzoną przez kierownika zespołu problemowego/ kierownika zespołu ds. pracy socjalnej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2, uzupełnioną o harmonogram realizacji usługi ustalony przez asystenta rodziny w porozumieniu z rodziną według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do umowy. Harmonogram oraz ewentualne zmiany w harmonogramie podlegają zatwierdzeniu przez kierownika zespołu problemowego/ kierownik zespołu ds. pracy socjalnej. 4. Praca dokumentowana jest przy wykorzystaniu następujących narzędzi: 1) Ocena sytuacji/ funkcjonowania rodziny - załącznik nr 4 do umowy, 2) Plan pracy z rodziną - załącznik nr 5 do umowy. 3) Zmiana Planu pracy z rodziną - załącznik nr 6 do umowy, 4) Ocena Planu pracy z rodziną - załącznik nr 7 do umowy, 5) Karta pracy asystenta rodziny - załącznik nr 8 do umowy, 6) Ewidencja działań asystenta rodziny nie wchodzących w zakres planu pomocy rodzinie - załącznik nr 9 do umowy. 5. Asystent obowiązany jest dokumentować realizację usługi w Kacie pracy asystenta rodziny, której wzór stanowi załączniki nr 8 do umowy. Kontrolę jakości wykonywanych przez asystenta zadań, prowadzi kierownik zespołu problemowego/ kierownik zespołu ds. pracy socjalnej. 6. Asystent zobowiązany jest do uczestnictwa w zespołach problemowych i innych, także w instytucjach zewnętrznych na rzecz rodziny. Spotkania powinny być dokumentowane w Karcie pracy asystenta rodziny i potwierdzone przez uczestnika spotkania. 7. Asystent rodziny jest zobowiązany do korzystania z konsultacji, udziału w superwizjach organizowanych przez Zleceniodawcę. 8. W ramach realizacji usługi Zamawiający pokrywa koszty w wysokości 100% ceny 1 godziny usługi asystenta w przypadku nieobecności odbiorcy usługi w umówionym miejscu, jeżeli odbiorca usługi w żaden sposób nie odwołał wizyty ujętej w miesięcznym terminarzu. Nieobecność rodziny w miejscu wykonywania usługi powinna być zgłoszona kierownikowi zespołu problemowego/kierownikowi zespołu ds. pracy socjalnej telefonicznie lub e-mailem do 24 godzin od zaistnienia zdarzenia. 9. Asystent ma możliwość korzystania z pomieszczeń i sprzętu w Filii, w której rejonie wykonuje swoje obowiązki

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 853120009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information