PROJEKT: Przebudowa ciągów dróg wojewódzkich w miastach ETAP I Część nr 1 Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 550 Chełmno - Unisław w m. Chełmno, ul. Toruńska od km 2+663 do km 5+014 Część nr 2

Order Newsletter: 1 Position: 319026 (oferta nr 307979)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-09-25

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: PROJEKT: Przebudowa ciągów dróg wojewódzkich w miastach ETAP I Część nr 1 Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadanie pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 550 Chełmno - Unisław w m. Chełmno, ul. Toruńska od km 2+663 do km 5+014 Część nr 2

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Załącznik nr 10 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia 1. Wniosek swym zakresem obejmuje sporządzenie przez wykonawcę projektu wykonawczego na zadanie pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa - Wąbrzeźno w m. Unisław od km 14+150 do km 15+974. 2.1. Dokumentacja wykonawcza musi zawierać 4 egzemplarze w składzie: a) Projekt wykonawczy (aktualna mapa syt-wys 1:500 do celów projektowych) (4 egzemplarze dla zamawiającego wraz z wersją elektroniczną, plik *.pdf (obowiązkowo) oraz *.dwg, *.dgn lub *.dxf (do wyboru), na komputerowym nośniku informacji) W skład projektu wykonawczego będą wchodzić: I. CZĘŚĆ OPISOWA -opis techniczny - uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych - aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa, - szczegółowe obliczenia (powierzchni: frezowania, wzmocnienia nawierzchni, zjazdów, skrzyżowań, robót ziemnych, poszerzeń, pozostałych elementów itp.), - opinie, uzgodnienia w oryginale i pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami, zawierające uzupełnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robót, - operaty wodnoprawne (w przypadku potrzeby) - inwentaryzacja zadrzewień znajdujących się w projektowanym pasie drogowym zawierającej: lokalizację drzew, ilość, gatunek, obwód na wysokości 1,30 m, nr działki II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - mapę orientacyjną w skali 1:5000 z zaznaczonym odcinkiem objętym opracowaniem - aktualną mapę lokalizacyjną szczegółową, w skali 1:500 przedstawiająca aktualny podział gruntów, Poza treścią mapy zasadniczej opracowana mapa powinna posiadać: - aktualny stan drzew i krzewów - istniejące drogi - średnice przepustów, rzędna wlotu i wylotu z dokładnością 0,01 m. - opisane granice ewidencyjne gmin, obrębów - opisane wyloty dróg - numery nieruchomości - zjazdy indywidualne i publiczne - plan sytuacyjny w skali 1:500, przedstawiający przyjęte rozwiązania techniczne oraz określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu - profile podłużne drogi głównej i bocznych oraz punktów charakterystycznych (1:100, 1:1000), rzędne istniejące min. co 25 m w osi jezdni (w przypadku potrzeby zagęścić), - przekroje poprzeczne drogi (1:50,1:100) w tym rzędne istniejącego pasa drogowego co 25 m w punktach charakterystycznych: min 3 pomiary na jezdni, granica pasa drogowego, cokoły ogrodzeń, - szczegóły konstrukcyjne - skala wg potrzeb - schematy wytyczenia za pomocą współrzędnych - plany warstwicowe skrzyżowań (1:250) - w przypadku potrzeby b) Mapa ewidencyjna gruntów wraz z uproszczonymi wypisami z rejestru gruntów Należy pobrać aktualne wypisy oraz mapę ewidencyjną. c) Uzgodnienia ze wszystkimi gestorami sieci, d) Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Wystąpić i uzyskać prawo do dysponowania gruntem na czas prowadzenia robót do wszystkich właścicieli działek znajdujących się na terenie przyszłej inwestycji. e) Opinia Urzędu Gminy Unisław, RDW Toruń, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków f) Przedmiar robót - 4 egzemplarze g) Informacje dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /BIOZ/ - 1 egzemplarz h) Szczegółowe specyfikacje techniczne - 4 egzemplarze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla wszystkich branż - odpowiednio do przedmiaru robót, powinny zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów robót, odbiorów robót i płatności za roboty. i) Kosztorys ofertowy - 4 egzemplarze Powinien być sporządzony na podstawie przedmiarów robót, w następującym układzie: Lp, elementu kosztorysowego, podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych, nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia, numer elementu rozliczeniowego, nazwa elementu rozliczeniowego, jednostka miary, ilość jednostek (wypełnić danymi zgodnie z przedmiarem robót oraz SST) natomiast pozycja ceny jednostkowej i ceny za element rozliczeniowy - nie wypełniać. j) Kosztorys inwestorski - 1 egzemplarz Kosztorys inwestorski powinien zawierać: Dane wyjściowe do kosztorysu inwestorskiego; a) strona tytułowa zawierająca: - nazwę obiektu lub robót z podaniem lokalizacji, - nazwę i adres Zamawiającego, - nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys, - imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a także ich podpisy, - wartość kosztorysową robót, - datę opracowania kosztorysu inwestorskiego, b) ogólną charakterystykę robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość robót, c) przedmiar robót, d) kalkulacje uproszczona, e) tabele wartości elementów scalonych, f) załączniki: - założenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym), - kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysków. k) Projekt stałej organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe) wraz z zatwierdzeniem przez organ zarządzający ruchem - 4 egzemplarze Projekt powinien spełniać poniższe wymagania w zależności od zakresu i miejsca realizacji. Projekty musza uwzględniać aktualny stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu. Projekty organizacji ruchu powinny zawierać oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, jeżeli zachodzi taka potrzeba, a w szczególności winny uwzględniać: - granice obszarów zabudowanych, - wyznaczenie przejść dla pieszych. l) Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót wraz z zatwierdzeniem przez organ zarządzający ruchem - 4 egzemplarze m) Projekty wykonawcze dla wszystkich projektowanych branż (w razie potrzeby) - 4 egzemplarze n) Wykonanie badań istniejącej konstrukcji nawierzchni - 4 egzemplarze o) Projekt wzmocnienia konstrukcji nawierzchni - 4 egzemplarze 2.2. Zakres planowanych robót objętych dokumentacją projektową: - przebudowę nawierzchni poprzez wykonanie wzmocnienia konstrukcji jezdni. Należy dostosować wzmocnienie do aktualnego pomiaru ruchu z 2010r. dostosować niweletę i konstrukcję do wykonanego ciągu pieszorowerowego po stronie prawej - budowa chodnika lewostronnego na odcinku zabudowanym, - przebudowę nawierzchni zjazdów do posesji (pas drogowy), - powierzchniowe odwodnienie drogi z wykorzystaniem nowych oraz istniejących wpustów kanalizacji deszczowej, - budowa zatok autobusowych, - wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych 2.3. W ramach opracowania należy dodatkowo: d) uwzględnić karczowanie pni po ściętych drzewach e) opracować kartę informacyjną przedsięwzięcia, wystąpić do Urzędu Gminy Unisław w sprawie uzyskania decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, sporządzić raportu o oddziaływaniu środowiska (jeżeli będzie konieczny). Obliguje się wykonawcę do przekazania kopii potwierdzonej za zgodność całego postępowania dotyczącego oddziaływania na środowisko. f) dokonać zgłoszenia rozpoczęcia robót do Urzędu Wojewódzkiego. Należy przedłożyć Zamawiającemu oryginał zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych do Urzędu Wojewódzkiego zawierającego datę wpływu do powyższego organu (informacja o braku sprzeciwu formalnego). 3. Warunki do projektowania: - klasa Z - odwodnienie całej nawierzchni jezdni i chodników, - oznakowanie poziome i pionowe, - szerokość drogi 6,0 poza terenem zabudowanym, 7,0 w terenie zabudowanym - prace branżowe związane z realizacja przebudowy drogi (uwzględnić i rozwiązać kolizje branżowe). Załącznik nr 11 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia 1. Wniosek swym zakresem obejmuje sporządzenie przez wykonawcę aktualizacji projektu wykonawczego na zadanie pn.: Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 550 Chełmno - Unisław m. Chełmno ul. Toruńska od km 2+663 do km 5+014. 2. Temat należy opracować w oparciu o istniejącą dokumentację opracowaną przez firmy MBZ Andler, Tomczak sp. j. al. Jana Pawła II 87-800 Włocławek. 2.1. Dokumentacja wykonawcza musi zawierać 4 egzemplarze w składzie: p) Projekt wykonawczy (aktualna mapa syt-wys 1:500 do celów projektowych) (4 egzemplarze dla zamawiającego wraz z wersją elektroniczną, plik *.pdf (obowiązkowo) oraz *.dwg, *.dgn lub *.dxf (do wyboru), na komputerowym nośniku informacji) W skład projektu wykonawczego będą wchodzić: III. CZĘŚĆ OPISOWA - opis techniczny - uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych - aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa, - szczegółowe obliczenia (powierzchni: frezowania, wzmocnienia nawierzchni, zjazdów, skrzyżowań, robót ziemnych, poszerzeń, pozostałych elementów itp.), - opinie, uzgodnienia w oryginale i pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami, zawierające uzupełnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robót, - operaty wodnoprawne (w przypadku potrzeby) - inwentaryzacja zadrzewień znajdujących się w projektowanym pasie drogowym zawierającej: lokalizację drzew, ilość, gatunek, obwód na wysokości 1,30 m, nr działki IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - mapę orientacyjną w skali 1:5000 z zaznaczonym odcinkiem objętym opracowaniem - aktualną mapę lokalizacyjną szczegółową, w skali 1:500 przedstawiająca aktualny podział gruntów, Poza treścią mapy zasadniczej opracowana mapa powinna posiadać: - aktualny stan drzew i krzewów - istniejące drogi - średnice przepustów, rzędna wlotu i wylotu z dokładnością 0,01 m. - opisane granice ewidencyjne gmin, obrębów - opisane wyloty dróg - numery nieruchomości - zjazdy indywidualne i publiczne - plan sytuacyjny w skali 1:500, przedstawiający przyjęte rozwiązania techniczne oraz określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu - profile podłużne drogi głównej i bocznych oraz punktów charakterystycznych (1:100, 1:1000), rzędne istniejące min. co 25 m w osi jezdni (w przypadku potrzeby zagęścić), - przekroje poprzeczne drogi (1:50,1:100) w tym rzędne istniejącego pasa drogowego co 25 m w punktach charakterystycznych: min 3 pomiary na jezdni, granica pasa drogowego, cokoły ogrodzeń, - szczegóły konstrukcyjne - skala wg potrzeb - schematy wytyczenia za pomocą współrzędnych - plany warstwicowe skrzyżowań (1:250) - w przypadku potrzeby q) Mapa ewidencyjna gruntów wraz z uproszczonymi wypisami z rejestru gruntów Należy pobrać aktualne wypisy oraz mapę ewidencyjną. r) Uzgodnienia ze wszystkimi gestorami sieci, s) Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane Wystąpić i uzyskać prawo do dysponowania gruntem na czas prowadzenia robót do wszystkich właścicieli działek znajdujących się na terenie przyszedłeś inwestycji. t) Opinia Urzędu Miasta Chełmno, RDW Toruń, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków u) Przedmiar robót - 4 egzemplarze v) Informacje dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /BIOZ/ - 1 egzemplarz w) Szczegółowe specyfikacje techniczne - 4 egzemplarze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla wszystkich branż - odpowiednio do przedmiaru robót, powinny zawierać szczegółowe wymagania dla wykonawcy robót w zakresie: sprzętu, materiałów, transportu, wykonania robót, kontroli jakości robót, obmiarów robót, odbiorów robót i płatności za roboty. x) Kosztorys ofertowy - 4 egzemplarze Powinien być sporządzony na podstawie przedmiarów robót, w następującym układzie: Lp, elementu kosztorysowego, podstawa ustalenia nakładu rzeczowego lub cen jednostkowych, nr pozycji przedmiaru lub innego zestawienia, numer elementu rozliczeniowego, nazwa elementu rozliczeniowego, jednostka miary, ilość jednostek (wypełnić danymi zgodnie z przedmiarem robót oraz SST) natomiast pozycja ceny jednostkowej i ceny za element rozliczeniowy - nie wypełniać. y) Kosztorys inwestorski - 1 egzemplarz Kosztorys inwestorski powinien zawierać: Dane wyjściowe do kosztorysu inwestorskiego; a) strona tytułowa zawierająca: - nazwę obiektu lub robót z podaniem lokalizacji, - nazwę i adres Zamawiającego, - nazwę i adres jednostki opracowującej kosztorys, - imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys, a także ich podpisy, - wartość kosztorysową robót, - datę opracowania kosztorysu inwestorskiego, b) ogólną charakterystykę robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość robót, c) przedmiar robót, d) kalkulacje uproszczona, e) tabele wartości elementów scalonych, f) załączniki: - założenia wyjściowe do kosztorysowania (uzgodnione z Zamawiającym), - kalkulacje szczegółowe cen jednostkowych, analizy indywidualne nakładów rzeczowych oraz analizy własne cen czynników produkcji i wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysków. z) Projekt stałej organizacji ruchu (oznakowanie poziome i pionowe) wraz z zatwierdzeniem przez organ zarządzający ruchem - 4 egzemplarze Projekt powinien spełniać poniższe wymagania w zależności od zakresu i miejsca realizacji: Projekty musza uwzględniać aktualny stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu. Projekty organizacji ruchu powinny zawierać oznakowanie pionowe, poziome, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, jeżeli zachodzi taka potrzeba, a w szczególności winny uwzględniać: - granice obszarów zabudowanych, - wyznaczenie przejść dla pieszych. aa) Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robót wraz z zatwierdzeniem przez organ zarządzający ruchem - 4 egzemplarze bb) Projekty wykonawcze dla wszystkich projektowanych branż (w razie potrzeby) - 4 egzemplarze 2.2. Zakres planowanych robót objętych dokumentacją projektową: - przebudowę nawierzchni poprzez wykonanie wzmocnienia konstrukcji jezdni - KR-3 - przebudowa istniejących chodników, - budowa chodnika prawostronnego na odcinku od km 4+353 do km 5+014 - połączenie z istniejącym chodnikiem przy rondzie, - karczowanie pni, - przebudowę nawierzchni zjazdów do posesji (pas drogowy), - powierzchniowe odwodnienie drogi z wykorzystaniem nowych oraz istniejących wpustów kanalizacji deszczowej, - budowa i przebudowa zatok autobusowych, - zaprojektowanie oświetlenia chodników, przejść dla pieszych i zatok autobusowych, - umocnienie skarp, 2.3. W ramach opracowania należy dodatkowo: g) uwzględnić karczowanie pni po ściętych drzewach h) opracować kartę informacyjną przedsięwzięcia, wystąpić do Urzędu Miasta Chełmno w sprawie uzyskania decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, sporządzić raport o oddziaływaniu środowiska (jeżeli będzie konieczny). Obliguje się wykonawcę do przekazania kopii potwierdzonej za zgodność całego postępowania dotyczącego oddziaływania na środowisko. i) dokonać zgłoszenia rozpoczęcia robót do Urzędu Wojewódzkiego Należy przedłożyć Zamawiającemu oryginał zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych do Urzędu Wojewódzkiego zawierającego datę wpływu do powyższego organu (informacja o braku sprzeciwu formalnego). j) Przeprowadzić badania i dokonać analizy stateczności skarp. 3. Warunki do projektowania: - klasa Z - KR-3 - odwodnienie całej nawierzchni jezdni i chodników, - oznakowanie poziome i pionowe, - szerokość drogi 6,0 - 7,0 m - prace branżowe związane z realizacja przebudowy drogi (uwzględnić i rozwiązać kolizje branżowe).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 713200007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie wymagane

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30