Opracowanie projektu rozbudowy ulicy Sandomierskiej w Stalowej Woli.

Order Newsletter: 2017 Position: 5014 (oferta nr 3074481)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2017-01-10

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie projektu rozbudowy ulicy Sandomierskiej w Stalowej Woli.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i projektu wykonawczego rozbudowy ulicy Sandomierskiej w Stalowej Woli. 2. Zasadniczy zakres robót obejmuje: 1) aktualizację lub wykonanie mapy zasadniczej do celów projektowych. 2) dokumentacje badań podłoża gruntowego. 3) materiały do przeprowadzenia postępowania o uzyskanie decyzji w trybie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 4) wykonanie operatu geodezyjnego podziałowego. 5) opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie: - część drogowa - budowa jezdni o szer.7.0 m /2 pasy ruchu po 3.5 m/ dwustronna ścieżka rowerowa jednokierunkowa wyniesiona poza obrys jezdni, dwustronny chodnik, - część sanitarna - budowa kanalizacji deszczowej, - część elektryczna - budowa oświetlenia ulicznego. 6) projekt przebudowy kolidującego uzbrojenia. 7) projekt stałej organizacji ruchu. 8) dokumentacja w formie elektronicznej. 9) wielobranżowy projekt wykonawczy przebudowy ulicy Sandomierskiej. 10) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 11) przedmiary robót. 12) kosztorysy inwestorskie wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów. 3. Inwestycja realizowana będzie w oparciu o Ustawę z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 4. Projekt winien być opracowany w oparciu o opis techniczny i koncepcję przebudowy ul. Sandomierskiej stanowiące załącznik do SIWZ. 5. Zamawiający oczekuje podziału zakresu prac projektowych na 3 odrębne dokumentacje umożliwiając etapowanie inwestycji już na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę: 1) odcinek od Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli (od skrzyżowania ulicy Sandomierskiej z ul. Brandwicką) do ulicy Parkowej, 2) odcinek od ul. Parkowej do skrzyżowania z ul. Ziołową, 3) odcinek od ulicy Ziołowej do granic gminy Stalowa Wola. 6. Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących podczas realizacji zamówienia następujące czynności: - Projektant z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w branży drogowej. Przekazania Zamawiającemu w dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia listy osób, które będą wykonywać czynności o których mowa w ppkt. 1) w trakcie realizacji zamówienia. Lista ta w przypadku zmiany osoby/osób wykonujących czynności o których mowa w ppkt. 1) winna być każdorazowo aktualizowana. 2) W przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia obejmującej wykonanie czynności o których mowa w ppkt. 1) na rzecz podwykonawcy, obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących te czynności dotyczyć będzie także podwykonawcy. 3) Podczas realizacji zamówienia Wykonawca (podwykonawca) na wezwanie Zamawiającego winny będzie przedstawić dowody (oświadczenie wykonawcy, iż ich stosunek pracy osób wymienionych w ppkt. 1 z wykonawcą ma formę umowy o pracę) potwierdzające zatrudnianie na umowę o pracę osób, o których mowa w pkt. 2 ppkt 1-3. 4) W przypadku nie wywiązania się przez wykonawcę (podwykonawcę) z obowiązków o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1-3, zamawiający przewiduje sankcje zgodnie z załączonym do SIWZ wzorem umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 73200000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) do dnia 20 stycznia 2017 r., do godziny 12:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30