Budowa przejścia przez tory kolejowe pomiędzy dworcem PKS - u a budynkiem Metalowiec w Stalowej Woli

Order Newsletter: 1 Position: 159661 (oferta nr 3061939)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2016-07-26

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa przejścia przez tory kolejowe pomiędzy dworcem PKS - u a budynkiem Metalowiec w Stalowej Woli

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest: - budowa przejścia dla pieszych kategorii E w km 105,382 linii kolejowej nr 68 Lublin - Przeworsk w Stalowej Woli; -wykonanie infrastruktury towarzyszącej: rogatki, nagłośnienie i monitoring oraz linia zasilająco - sterująca; - skrócenie istniejącego peronu o 50 m, likwidacja istniejącego dojścia do peronu; - przebudowa istniejącego oświetlenia peronu; - regulacja toru nr 1 i 41; - wykonanie dojść do przejścia dla pieszych, z przepustem w ciągu rowu kolejowego; - przebudowa istniejącego oświetlenia terenu miejskiego; - wykonanie ogrodzenia toru nr 41 od strony terenów miejskich; - rozbiórka istniejącej kładki dla pieszych nad torami kolejowymi w km 105.353 linii kolejowej nr 68 Lublin - Przeworsk w Stalowej Woli. 2.Przed przystąpieniem do robót Wykonawca własnym kosztem i staraniem, uzyska prawo do dysponowania terenem niezbędnym do realizacji zadania. 3.Wykonawca jest zobowiązany opracować projekt technologii wykonywania robót oraz harmonogram wykonania i uzgodnić z władzami kolejowymi, oraz operatorami kolidujących sieci gazowych i energetycznych, zgodnie z wydanymi warunkami. 4.Przyjęta technologia robót, powinna ograniczać do minimum utrudnienia w ruchu kolejowym 5.Koszty związane z prowadzeniem robót w terenie kolejowym, zamknięciami torów i zmianami w ruchu kolejowym poniesie Wykonawca. 6.Wykonawca jest zobowiązany przygotować - w zakresie wykonanych Robót - wszystkie wymagane przepisami dokumenty niezbędne do otrzymania pozwolenia na użytkowanie oraz uzyskać pozwolenia na użytkowanie wykonanego obiektu w terminie do dnia odbioru końcowego Robót. 7.Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót oraz stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 451110008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 25 000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) do dnia 17 sierpnia 2016 r. do godziny 12:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Termin rękojmi i gwarancji

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://www.bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30