Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Przedszkola nr 15 i Przedszkola nr 18 w Stalowej Woli na potrzeby projektu Przedszkole na dobry start - Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Stalowa Wola Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.1 RPO WP 2014-2020

Order Newsletter: 1 Position: 157655 (oferta nr 3060936)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2016-07-26

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Przedszkola nr 15 i Przedszkola nr 18 w Stalowej Woli na potrzeby projektu Przedszkole na dobry start - Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Stalowa Wola Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.1 RPO WP 2014-2020

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Przedszkola nr 15 i Przedszkola nr 18 w Stalowej Woli na potrzeby projektu Przedszkole na dobry start - Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Stalowa Wola, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX, Działanie 9.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Na przedmiot zamówienia składają się następujące części, określone szczegółowo w Załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz rzeczowo - cenowy: Część I - Mięso - wyroby i przetwory mięsne. Część II - Owoce i warzywa. Część III - Pieczywo. Część IV - Mleko i przetwory mleczne. Część V - Artykuły spożywcze różne. 2.Liczba poszczególnych art. spożywczych wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ - Formularz rzeczowo - cenowy ma wymiar szacunkowy. Dopuszcza się zmianę liczby poszczególnych art. spożywczych, tak aby wartość danej części zamówienia nie uległa zwiększeniu. 3.Przedmiot zamówienia realizowany jest na potrzeby zbiorowego żywienia dzieci z grup przedszkolnych utworzonych w Przedszkolu nr 15 i Przedszkolu nr 18 w Stalowej Woli, w ramach projektu Przedszkole na dobry start - Rozwój edukacji przedszkolnej w gminie Stalowa Wola (stanowi tzw. wsad do kotła). 4.Miejsce dostawy: Przedszkole nr 15 w Stalowej Woli (ul. Obr. Westerplatte 1, 37-450 Stalowa Wola) i Przedszkole nr 18 w Stalowej Woli (ul. Poniatowskiego 33, 37-450 Stalowa Wola). 5.Dostawa art. spożywczych następować będzie na podstawie zamówień składanych Wykonawcy przez Zamawiającego telefonicznie. W zamówieniu Zamawiający przekaże rodzaj i ilość zamawianej żywności jaka ma być dostarczona. Koszt dostarczenia musi być wliczony w oferowane ceny jednostkowe produktów. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu dostarczenia produktów. 6.Dostarczane produkty spożywcze muszą spełniać wymogi jakościowe, określone w przepisach dot. żywienia zbiorowego w przedszkolu, w tym w szczególności spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1256 ze zm.). 7.Wykonawca dostarcza produkty pierwszej klasy jakości, świeże, odpowiadające normom jakościowym właściwym dla danego rodzaju produktów, które obowiązują na terenie Polski, oraz o aktualnych terminach przydatności do spożycia. Opakowania dostarczanych przez Wykonawcę produktów żywnościowych muszą być oznakowane widoczną datą terminu przydatności do spożycia. Termin przydatności do spożycia dostarczanych produktów, w chwili dostawy, nie może być krótszy niż ½ ogólnego terminu przydatności do spożycia danego produktu. 8.Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania produktów żywnościowych do Przedszkola nr 15 i Przedszkola nr 18 w Stalowej Woli na własny koszt i ryzyko, przy zachowaniu odpowiednich reżimów sanitarnych wymaganych dla przewozu żywności zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171 z 2006 r., poz. 1225, ze zm.) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia. 9.Wykonawca zapewni takie opakowanie art. spożywczych wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, jakie jest wymagane, aby nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia jakości w trakcie transportu i składowania.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 151000009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: bip.stalowawola.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30