Remonty cząstkowe ulic w Stalowej Woli 2016/2017

Order Newsletter: 1 Position: 106103 (oferta nr 3036228)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2016-06-27

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remonty cząstkowe ulic w Stalowej Woli 2016/2017

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont cząstkowy ulic miejskich o nawierzchni bitumicznej w Stalowej Woli przy użyciu mieszanki mineralno bitumicznej /na gorąco/ wytwarzanej w wytwórni mas bitumicznych, a w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych przy użyciu mieszanki mineralno - bitumicznej wbudowywanej /na zimno/, wykonywania nakładek z mieszanki mineralno - bitumicznej, mechaniczne klinowanie nawierzchni tłuczniowych z wcześniejszym wyrównaniu równiarką - ułożenie warstwy klińca gr 5 cm przy pomocy rozściełacza mas bitumicznych z zawałowaniem, wykonanie koryta wraz z podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm oraz położenia warstwy rumoszu asfaltowego lub kruszywa drogowego o grubości 5 cm przy pomocy rozściełacza mas bitumicznych z zawałowaniem /materiał inwestora/, przypowierzchniowa regulacja studzienek kanalizacji /studzienka rewizyjna, wpust uliczny/, rozbiórka chodników z płyt chodnikowych lub kostki betonowej z utylizacją gruzu przez wykonawcę, ułożenie nowego chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo - piaskowej oraz ułożenie krawężników i obrzeży, naprawa nawierzchni z kostki kamiennej. 2. W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może dodatkowo zlecić pilne remonty, zagrażające bezpieczeństwu ruchu pojazdów i pieszych. Remonty te muszą być zrealizowane w dniu otrzymania ustnego zlecenia. W przypadku niemożności /z przyczyn nieprzewidzianych - siła wyższa/ wykonania remontu w dniu zlecenia Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia ubytku oraz wykonania zlecenia natychmiast po ustaniu siły wyższej. 3. Zamawiający będzie zlecał wykonywanie remontów drogą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres elektroniczny. 4. Szczegółowy zakres robót wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 5. Przedmiot zamówienia w zakresie Części Nr I obejmuje: 1.) Remont cząstkowy ulic miejskich o nawierzchni bitumicznej w Stalowej Woli przy użyciu mieszanki mineralno-bitumicznej /na gorąco/ wytwarzanej w wytwórni mas bitumicznych. 2.) Remont cząstkowy ulic miejskich o nawierzchni bitumicznej w Stalowej Woli przy użyciu mieszanki mineralno - bitumicznej wbudowywanej /na zimno/. 3.) Wykonywanie nakładek z mieszanki mineralno - bitumicznej o gr. 5cm. 4.) Mechaniczne klinowanie nawierzchni tłuczniowych z wcześniejszym wyrównaniem równiarką - ułożenie warstwy klińca gr 5 cm przy pomocy rozściełacza mas bitumicznych z zawałowaniem. 5.) Wykonanie koryta wraz z podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr 15 cm. 6.) Wykonanie przypowierzchniowej regulacji studzienek kanalizacji (studzienka rewizyjna, wpust uliczny - w przypadku braku pierścienia odciążającego uzupełnić, w przypadku uszkodzeń włazu lub wypustu należy wymienić na nowy) z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni 7.) Wykonanie warstwy rumoszu asfaltowego lub kruszywa drogowego o grubości 5 cm przy pomocy rozściełacza mas bitumicznych z zawałowaniem (materiał Zamawiającego). 8.) Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 wraz z ułożeniem nowych krawężników na ławie betonowej 9.) Wspólny słownik zamówień dla części I zamówienia: - 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg; - 45233140-2 - roboty drogowe; - 45232130-2 - roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej. 10.) Technologię robót określa: - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D - 00.00. 00 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D - 05.03.17 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D - 05.03.11a - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D - 04.01.01 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D - 05.03.05. - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D -04.04.00 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D -03.02. 01. - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D -03.02.01a 5. Przedmiot zamówienia w zakresie Części Nr II obejmuje: 1.) Rozebranie starej nawierzchni chodnika z kostki brukowej wraz z ułożeniem nowej o grubości 6 cm z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej. 2.) Rozebranie starej nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych o wymiarach 50x50x7 lub 35x35x5 wraz z ułożeniem nowej o grubości 6 cm z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej. 3.) Wykonanie koryta wraz z podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr 15 cm. 4.) Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 wraz z ułożeniem nowych krawężników na ławie betonowej 5.) Rozebranie obrzeży betonowych wraz z ułożeniem nowych obrzeży gr. 8 cm na ławie betonowej 6.) Naprawa nawierzchni wykonanej z kostki kamiennej (80% materiału z odzysku) 7.) Naprawa nawierzchni wykonanej z kostki brukowej -- betonowej (materiały z odzysku) 8.) Rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni wykonanej z płyt betonowych sześciokątnych (trylinka) na podsypce cementowo - piaskowej (materiał z odzysku), 9.) Rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni z płyt chodnikowych 50x50x7 na podsypce cementowo - piaskowej (materiał z odzysku) 10.) Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, 11.) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej. 11.) Wspólny słownik zamówień dla części II zamówienia: - 45111100-9 - roboty w zakresie burzenia; - 45233250-6 - roboty w zakresie nawierzchni; - 45233252-0 - roboty w zakresie nawierzchni ulic. 12.) Technologię robót określa: - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D-01.02.04 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D.05.03.23 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D - 08.01.01 6. Technologię robót określają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne załączone do SIWZ. 7. Dla Części II Zamówienia materiał z rozbiórki należy każdorazowo przekazać Zamawiającemu lub na żądanie Zamawiającego zutylizować na własny koszt. Dla Części I pkt 7 Zamówienia należy doliczyć koszty transportu z miejsca składowania do miejsca wbudowania - realizacji przedmiotu zamówienia. 8. Dla części I zamówienia zamawiający dopuszcza przygotowywanie ubytków powierzchni asfaltowych tylko poprzez użycie frezarki mechanicznej. 9. Na wykonawcy spoczywa obowiązek opracowania i uzgodnienia projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót remontowych. 10. Liczby podane w załączniku nr 2, są jedynie przewidywanymi ilościami robót koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia, oznacza to iż mogą ulec zmianie. Wprowadzone zostały w celu wyłonienia najkorzystniejszej ekonomicznie oferty przetargowej. 11. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych - wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub większą ilość części; 12. W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. 13. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów budowlanych, wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i szczegółowych specyfikacjach technicznych dla zadania: Remonty cząstkowe ulic w Stalowej Woli, pod warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry techniczne jak materiały wymienione w w/w dokumentach. 14. Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (urządzenia i materiały budowlane), usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego. 15. Wykonawca winien udzielić gwarancji na wykonane roboty na okres: - remonty cząstkowe na okres 12 miesięcy (część I i II zamówienia), - nakładki od 3 do 5 lat - zgodnie z deklaracją wykonawcy w formularzu ofertowym (okres gwarancji na nakładki zgodnie z zapisem w rozdziale 13 SIWZ stanowi kryterium oceny ofert) - dla części I zamówienia, - chodniki z kostki brukowej oraz kamiennej na okres od 3 do 5 lat - zgodnie z deklaracją wykonawcy w formularzu ofertowym (okres gwarancji na chodniki z kostki brukowej oraz kamiennej zgodnie z zapisem w rozdziale 13 SIWZ stanowi kryterium oceny ofert) - dla części II zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331426

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 12 months

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Dla części I zamówienia - Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) do dnia 13 lipca 2016 r., do godziny 12:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: okres gwarancji

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30