Ubezpieczenie majątku i innych interesów oraz osób Gminy Stalowa Wola wraz z Urzędem Miasta, jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Order Newsletter: 1 Position: 80759 (oferta nr 3023564)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2016-06-10

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Ubezpieczenie majątku i innych interesów oraz osób Gminy Stalowa Wola wraz z Urzędem Miasta, jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów oraz osób Gminy Stalowa Wola wraz z Urzędem Miasta, jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Przedmiot zamówienia podlega podziałowi na niżej wymienione części: 3.1.1. Część I: Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Stalowa Wola wraz z Urzędem Miasta, jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Zakres zamówienia obejmuje: 1) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, 2) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, 3) ubezpieczenie maszyn, urządzeń i aparatów elektrycznych od szkód elektrycznych, 4) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, 5) obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości. 3.1.2. Część II: Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych Gminy Stalowa Wola. Zakres zamówienia obejmuje: 1) obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, 2) ubezpieczenie pojazdów od uszkodzenia i utraty auto casco, 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów, 4) rozszerzone odpłatne ubezpieczenie assistance, 5) bezskładkowe ubezpieczenie assistance (jeśli wykonawca takie posiada), 6) bezskładkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów na terenie państw należących do Systemu Zielonej Karty, a niebędących członkami Unii Europejskiej - tzw. Zielona Karta. 3.1.3. Część III: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Zakres zamówienia obejmuje: 1) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków osób uczestniczących w zajęciach sportowych i rekreacyjnych, 2) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży - podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy nr 1 i 2, Warsztatów Terapii Zajęciowej 3) ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków Ochotniczych Straży Pożarnych. 3.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszej specyfikacji: Załącznik nr 1: /Postanowienia wspólne i informacje ogólne/; Załącznik nr 1a: /Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej i osób Gminy Stalowa Wola wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi/, dotyczący części I zamówienia, Załącznik Nr 1b: /Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Gminy Stalowa Wola/, dotyczący części II zamówienia; Załącznik Nr 1c: /Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający warunki obligatoryjne oraz klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne dla ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków/, dotyczący części III zamówienia; Załącznik Nr 1d/Wykaz deklarowanego do ubezpieczenia mienia/w formie exel, Załącznik nr 1d zakładka nr 4 Opis zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwpożarowych/; Załącznik nr 6 /Warunki obligatoryjne - definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych/; Załącznik nr 7 /Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne, Załącznik nr 9 /Dotychczasowy przebieg ubezpieczeń (wypłacone odszkodowania, ustanowione rezerwy)/ W załącznikach nr 1a, 1b, 1c i 1d do niniejszej SIWZ został opisany i przedstawiony majątek oraz ilość ubezpieczonych osób wg stanu na dzień 15.03.2016 r. Wykonawca jest zobowiązany do objęcia ochroną ubezpieczeniową od dnia 01.07.2016 r. mienia i osób wg stanu na dzień 30.06.2016 r., w tym nowozakupionego i wcześniej nie wykazanych, wg stawek jednostkowych i składek zgodnych ze złożoną ofertą. Zaktualizowaną ilość i wartość przedmiotu ubezpieczenia zawierać będą wnioski pełnomocnika Zamawiającego o wystawienie dokumentów ubezpieczeniowych złożone do Wykonawcy po rozstrzygnięciu niniejszego postępowania.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 665100008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information