Zakup sprzętu multimedialnego i drukarek na potrzeby realizacji Zadnia Centrum Aktywizacji Organizacji Pozarządowych

Order Newsletter: 1 Position: 76359 (oferta nr 3021365)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2016-06-08

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup sprzętu multimedialnego i drukarek na potrzeby realizacji Zadnia Centrum Aktywizacji Organizacji Pozarządowych

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu multimedialnego i drukarek oraz pamięci flash USB. 2. Szczegółowe wymagania techniczne sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia zawarte są w załączniku nr 1 do SIWZ - Specyfikacja techniczna. 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować dostawę na własny koszt oraz dostarczyć przedmiot zamówienia na miejsce wskazane przez Zamawiającego. 5. Wszystkie elementy dostawy muszą być oznaczone identyfikatorem Dostawcy oraz datą zakupu. Dostarczany sprzęt winien być fabrycznie nowy. 6. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczony przedmiot umowy nie spełnia wymogów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jej załącznikach, zostanie on zwrócony Wykonawcy. Koszty zwrotu ponosi Wykonawca. Forma zwrotu zostanie ustalona z Wykonawcą. 7. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić na koszt Wykonawcy towary będące przedmiotem reklamacji w celu wymiany na wolne od wad. 8. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia lub w szczegółowych wymaganiach technicznych stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ lub innej części SIWZ, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji, tj. uzyskania parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. 9. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. 10. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia. 11. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji projektowej. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość. 12. Zapłata za dostarczony przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie 2 odrębnych faktur/rachunków wystawionych po zrealizowanej prawidłowo dostawie, według cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy, na podstawie faktycznie zrealizowanych dostaw. 1 faktura/rachunek obejmować będzie dostarczony projektor, ekran projekcyjny, drukarkę laserową i urządzenie wielofunkcyjne; zaś 2 faktura/ rachunek obejmować będzie pamięć przenośną USB (12 szt.). .

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 386521001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information