Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Gimnazjum nr 2 w Stalowej Woli

Order Newsletter: 1 Position: 61087 (oferta nr 3013747)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2016-05-31

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Gimnazjum nr 2 w Stalowej Woli

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie Gimnazjum nr 2 w Stalowej Woli 2. Zasadniczy zakres robót obejmuje: wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej przepuszczalnej; budowę drenażu pod boiskiem wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej; budowę oświetlenia boiska wraz z zasilaniem; budowę ogrodzenia boiska wraz bramą wjazdową i 2 furtkami wejściowymi, Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji. 3. Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem robót opracowanym przez Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w niniejszym przetargu. Harmonogram będzie musiał być zatwierdzony przez Zamawiającego. 4. Materiały uzyskane w trakcie rozbiórek i ziemia z wykopów przedstawiających wartość użytkową lub materialną zostaną przekazane Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do ich przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 5 km. 5. Lokalizacja przedmiotu zamówienia: ul. Mickiewicza, działki nr ewid. 895/11 obręb 3 - Centrum 6. Nazwy i kod robót wiodących wg CPV: 45212200-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45212221-1 - Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych 45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452122008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information