Zagospodarowanie terenów przyblokowych w rejonie ul. Popiełuszki 11 w Stalowej Woli

Order Newsletter: 1 Position: 127994 (oferta nr 3006580)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2016-05-19

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zagospodarowanie terenów przyblokowych w rejonie ul. Popiełuszki 11 w Stalowej Woli

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenów przyblokowych w rejonie ul. Popiełuszki 11 w Stalowej Woli. Zasadniczy zakres robót obejmuje: wykonanie parkingu dla samochodów osobowych, budowę drogi manewrowej i ciągów pieszych z kostki brukowej, budowę kanalizacji deszczowej, budowę oświetlenia, montaż małej architektury. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót oraz stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji. Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem robót opracowanym przez Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w niniejszym przetargu. Harmonogram będzie musiał być zatwierdzony przez Zamawiającego. Materiały uzyskane w trakcie rozbiórek i ziemia z wykopów przedstawiających wartość użytkową lub materialną zostaną przekazane Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do ich przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km. Lokalizacja przedmiotu zamówienia: tereny przyblokowe w rejonie ul. Popiełuszki 11 w Stalowej Woli

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 451113001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 90 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) do dnia 07 czerwca 2016 r. do godziny 12:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Pr

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Termin wykonania zamówienia

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: bip.stalowawola.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30