Przebudowa parkingu przyblokowego dla budynków przy ul. Skoczyńskiego 4, 6, 8

Order Newsletter: 1 Position: 115476 (oferta nr 2997906)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2016-05-09

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa parkingu przyblokowego dla budynków przy ul. Skoczyńskiego 4, 6, 8

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest: - Przebudowa parkingu przyblokowego dla budynków przy ul. Skoczyńskiego 4, 6, 8 w Stalowej Woli wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia a także niezbędnymi robotami związanymi z przebudową infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją. 2.Zasadniczy zakres robót obejmuje: 1)rozbiórkę: a)istniejących nawierzchni drogowych, b)wycinka i karczowanie drzew, 2)wykonanie: a)kanalizacji deszczowej, b)budowa oświetlenia ulicznego, c)robót ziemnych, d)podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, e)nawierzchni z kostki brukowej betonowej, f)regulacji istniejących studzienek, g)opracowania projektu organizacji ruchu z uzgodnieniami na czas budowy, h)obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, i)oznakowania parkingu zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu, 3.Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót oraz stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji. 4.Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem robót opracowanym przez Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w niniejszym przetargu. Harmonogram będzie musiał być zatwierdzony przez Zamawiającego. 5.Materiały uzyskane w trakcie rozbiórek i ziemia z wykopów przedstawiających wartość użytkową lub materialną zostaną przekazane Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do ich przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km. 6.Zamawiający winien udzielić gwarancji za wykonane roboty na okres minimum 5 lat, a jej rzeczywisty okres uzależniony będzie od oświadczenia wybranego Wykonawcy złożonego w formularzu ofertowym (gwarancja stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert)

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information