Budowa kolektora deszczowego w ulicy Kasztanowej w Stalowej Woli.

Order Newsletter: 1 Position: 32721 (oferta nr 2967102)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2016-03-31

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa kolektora deszczowego w ulicy Kasztanowej w Stalowej Woli.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: a) Robót przygotowawczych b) Robót rozbiórkowych różnych nawierzchni c) Robót ziemnych d) Robót odwodnienia wykopów e) Robót montażowych kanalizacji deszczowej i drenażu f) Robót odtworzeniowych różnych nawierzchni g) Obsługa inwestycyjna zadania h) Projektu zmiany organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania robót. 4. Kluczową częścią zamówienia zastrzeżoną dla wykonawcy są: roboty budowlane kanalizacji deszczowej i drenażowej 5. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót, stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji. 6. Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem robót opracowanym przez Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w niniejszym przetargu. Harmonogram będzie musiał być zatwierdzony przez Zamawiającego. 7. Materiały uzyskane w trakcie rozbiórek i ziemia z wykopów przedstawiających wartość użytkową lub materialną zostaną przekazane Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest do ich przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km. 8. Lokalizacja przedmiotu zamówienia: ul. Kasztanowa 9. Nazwy i kod robót wiodących wg CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45232410- 9 Roboty w zakresie budowy kanalizacji ściekowej 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 451112000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information