Budowa kanału technologicznego przy ul. Solidarności w Stalowej Woli (zaprojektuj i wybuduj).

Order Newsletter: 1 Position: 71742 (oferta nr 2966623)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2016-03-30

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa kanału technologicznego przy ul. Solidarności w Stalowej Woli (zaprojektuj i wybuduj).

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody na wejście w teren, uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę / zgłoszenia w zakresie budowy kanału technologicznego w ul. Solidarności i /łącznika/ w parku miejskim pomiędzy ul. Mickiewicza i ul. ks. J. Popiełuszki - zgodnie z załączonymi załącznikami graficznymi. 2. Przedmiotowe odcinki kanału technologicznego zlokalizowane będą na terenie przyległym do terenów PKP. W związku z powyższym Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych, dotyczących lokalizacji urządzeń, o której mowa w Ustawie o transporcie kolejowym. 3. Zakres objęty przedmiotowym zamówieniem obejmuje: 1) Budowę /łącznika/ w parku miejskim. - Budowa kanału technologicznego 2T z rur typu RPCV 110 x 5,0 mm o łącznej długości ok 450 mb na odcinku (A - B). - Budowa kanału technologicznego 1T z rur typu RHDPEp 110 x 6,3 mm o łącznej długości ok 30 mb na odcinku (A - B) metodą przewiertu. - Budowa studni typu SKR-1, SKR-2 - ok. 7 szt. 2) Budowę kanału technologicznego przy ul. Solidarności. - Budowa kanału technologicznego 2T z rur typu RPCV 110 x 5,0 mm o łącznej długości ok 1100 mb na odcinku (C - D). - Budowa kanału technologicznego 2T z rur typu RHDPEp 110 x 6,3 mm o łącznej długości ok 20 mb na odcinku (D - E) metodą przewiertu. - Budowa studni typu SKR-1, SKR-2 - ok. 30 szt. - Rozbiórka i po ułożeniu rur odtworzenie istniejącego chodnika z kostki cementowej na podsypce cementowo - piaskowej - pow. ok. 600 m2. - Opracowanie projektu organizacji ruchu. 4. Wykonawca będzie zobowiązany przed uzyskaniem pozwolenia na budowę/ zgłoszenia uzgodnić projekt budowlano - wykonawczy oraz zastosowane rozwiązania z Zamawiającym. W/w uzgodnienie będzie sporządzone w formie protokołu i pozytywna jego ocena będzie upoważniała do dalszego kontynuowania prac. 5. Po akceptacji przez Zamawiającego projektu o którym mowa w pkt. 4, Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu: 1) projekt budowlany - w ilości 4 egzemplarzy w formie drukowanej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej; 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - w ilości 2 egzemplarzy w formie drukowanej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej. 6. Szczegółowe wytyczne dla budowy kanału technologicznego przy ul. Solidarności w Stalowej Woli (zaprojektuj i wybuduj) znajdują się w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452311006

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Okres gwarancji

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30