Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kusocińskiego i ul. Tadeusza Sochy w Stalowej Woli (zaprojektuj i wybuduj).

Order Newsletter: 1 Position: 67902 (oferta nr 2963940)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2016-03-24

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa oświetlenia ulicznego ul. Kusocińskiego i ul. Tadeusza Sochy w Stalowej Woli (zaprojektuj i wybuduj).

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody na wejście w teren, uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę / zgłoszenia oraz budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Tadeusza Sochy i ul. Kusocińskiego. Część projektowanego oświetlenia przy ul. Kusocińskiego będzie zlokalizowana na terenie PKP, a część na terenie przyległym. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno - budowlanych, dotyczących lokalizacji urządzeń o której mowa w Ustawie o transporcie kolejowym. Operatorem dystrybucyjnym obsługującym w/w teren energię elektryczną jest PGE Dystrybucja S.A. oraz PKP Energetyka S.A. - w związku z powyższym koniecznym będzie uzyskanie warunków przyłączenia od w/w operatorów. 2. Ze względu na fakt, iż część ul. Kusocińskiego i ul. T. Sochy jest oświetlona, należy rozważyć możliwość połączenia projektowanego oświetlenia w celu uporządkowania istniejącej infrastruktury. 3. Zakres objęty przedmiotowym zamówieniem obejmuje: 1.) Budowę oświetlenia przy ul. Kusocińskiego. - Podwieszenie na istniejącej sieci ok. 7 sztuk opraw oświetleniowych o mocy - max. 150W. - Budowę szafy oświetleniowej, budowa oświetlenia wydzielonego na odcinku od ul. I. Krasickiego do ul. Krokusowej o dł. ok. 250m, budowa ok. 6 szt. latarni aluminiowych wraz z oprawami oświetleniowymi o mocy - max. 150W. - Budowę oświetlenia wydzielonego na odcinku od ul. Konwaliowej do ul. Jodłowej o dł. ok. 450m, budowę ok. 11 szt. latarni aluminiowych wraz oprawami oświetleniowymi o mocy-max. 150W. 2.) Budowę oświetlenia przy ul. T. Sochy. - Budowę szafy oświetleniowej, budowę oświetlenia wydzielonego na odcinku od ul. Traugutta do ul. 1000-lecia o dł. ok. 350m, budowa ok. 10 szt. latarni ocynkowanych wraz z oprawami oświetleniowymi o mocy - max. 150W. 4. Wykonawca będzie zobowiązany przed uzyskaniem pozwolenia na budowę/ zgłoszenia uzgodnić projekt budowlano - wykonawczy oraz zastosowane rozwiązania z Zamawiającym. W/w uzgodnienie będzie sporządzone w formie protokołu i pozytywna jego ocena będzie upoważniała do dalszego kontynuowania prac. 5. Po akceptacji przez Zamawiającego projektu o którym mowa w pkt. 4, Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu: 1) projekt budowlany - w ilości 4 egzemplarzy w formie drukowanej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej; 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - w ilości 2 egzemplarzy w formie drukowanej oraz 1 egzemplarza w formie elektronicznej. 6. Szczegółowe wytyczne dla budowy oświetlenia ulicznego ul. Kusocińskiego i ul. Tadeusza Sochy w Stalowej Woli (zaprojektuj i wybuduj) znajdują się w programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 453161109

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Okres Gwarancji

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30