Obsługa bankowa płatności masowych Miasta Stalowa Wola poprzez rachunki wirtualne

Order Newsletter: 1 Position: 66940 (oferta nr 2963250)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2016-03-24

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Obsługa bankowa płatności masowych Miasta Stalowa Wola poprzez rachunki wirtualne

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1) Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa płatności masowych Miasta Stalowa Wola poprzez rachunki wirtualne. 2) Zakres zamówienia obejmuje: 1. Zamawiający przewiduje prowadzenie i w miarę potrzeb utworzenie przez Bank wirtualnych rachunków, na które cyklicznie otrzymywać będzie wpłatę od znacznej liczby płatników (prowadzenie systemu rozliczeń płatności masowych obejmującego podmioty prawne i osoby fizyczne) w zakresie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2. Zamawiający informuje, że każdy z płatników musi mieć swój indywidualny rachunek na rzecz którego będą dokonywane wpłaty. Wpłaty te muszą zostać przeksięgowane na jeden rachunek wskazany przez Zamawiającego w tym samym dniu. 3. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami szacuje się, że miesięczne wpływy z tego tytułu wyniosą około 1,3 mil. zł. 4. Obszar działania Gminy na dzień zawarcia umowy - zamieszkuje około 63 tys. mieszkańców. Szacuje się łącznie że około 5 tys. płatników zobowiązanych jest do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 5. Zamawiający obecnie szacuje obsługę transakcji wpłat masowych dla liczby około 5 tys. płatników. Zamawiający określa, że wielkość 6 tys. rachunków jest szacowaną wielkością jaka docelowo powinna zostać otwarta w celu poboru opłaty (ostateczna początkowa wielkość otwarcia i prowadzenia w/w rachunków jest zależna od ilości składanych deklaracji od gospodarstw domowych i innych podmiotów). 6. Powyższe wielkości są wielkościami prognozowanymi. Zamawiający przewiduje, że w czasie realizacji przedmiotu umowy liczba płatników może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. 7. Wykonawca nie ma prawa do wnoszenia roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu niezrealizowania szacowanej ilości rachunków w okresie obowiązywania umowy. 8. Identyfikacja płatności przychodzących będzie odbywała się w oparciu o unikalny identyfikator, jaki umieszczony zostanie w indywidualnym numerze rachunku bankowego prowadzonym dla danego tytułu i płatnika, przy czym liczba cyfr identyfikatora - pozostawionych do określenia przez Zamawiającego nie może być mniejsza niż 12. 9. Księgowanie wpłat z rachunków wirtualnych będzie odbywało się na jeden rachunek wskazany przez Zamawiającego w tym samym dniu. 10.Przekazanie narzędzi do nadawania i weryfikacji poprawności numerów wirtualnych tworzonych przez Gminę i przypisanych jego dłużnikom. 11.Przekazanie i weryfikacja poprawności pliku wynikowego zawierającego pierwsze transakcje na rachunkach wirtualnych. 10. Pliki elektroniczne z danymi o wpłatach dokonanych na rachunki wirtualne zostaną przekazane Zamawiającemu nie później niż w następnym dniu roboczym do godz. 13.00, w formacie umożliwiającym bezproblemowe wczytywanie do systemu finansowo - księgowego Zamawiającego. Ostateczny termin przekazania plików elektronicznych z danymi o wpłatach dokonanych na rachunki wirtualne zależeć będzie od deklaracji wykonawcy w formularzu ofertowym i stanowi poza cenowe kryterium oceny ofert. 11. Zamawiający informuje, że został wdrożony system komputerowy obsługujący system gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Stalowa - NetProcess Sp. z o.o. z/s w Gdańsku ul. Adama Asnyka 7 lok. 9 - Qnet System Zarządzania Usługami Komunalnymi. 12. Oprogramowanie dotyczące wdrożenia elektronicznego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Stalowa Wola realizuje obsługę płatności masowych z wykorzystaniem indywidualnych rachunków bankowych (ELIKSIR). Wyciągi bankowe są importowane automatycznie (drogą elektroniczną), bezpośrednio na konta rozrachunkowe prowadzone w systemie. 13. Zamawiający oczekuje dostarczenia do dostawcy programu maski kont w formie eliksir. 14. Wymiana danych z systemami bankowymi jest realizowana poprzez pliki w ogólnie stosowanym standardzie MT-940. 15. Następnego dnia po podpisaniu umowy Bank przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do wygenerowania indywidualnych numerów rachunków wirtualnych zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego. Rachunki muszą umożliwiać dokonywanie wpłat od dnia 1 kwietnia 2016 roku od godz. 0.00 dla płatników. 16. Wpłaty powinny być dokonywane przez płatników w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu realizacji usługi odbioru odpadów, tj. za miesiąc kwiecień 2016 r. wpłata winna być dokonana do dnia 15 kwietnia 2016 roku i dalej cyklicznie. 17. Wykonawca nie będzie pobierał innych niż określone w poz. 1 formularza ofertowego prowizji i opłat z tytułu wprowadzenia usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych 18. Wykonawca nie będzie obciążał płatników żadnymi prowizjami i opłatami. 19. Wykonawca w ciągu 7 dni od wyboru oferty winien przedłożyć wzór umowy do akceptacji przez Zamawiającego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 661100004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information