Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne w m. Wtelno, gmina Koronowo polegająca na budowie: Cześć nr 1 - zatoki autobusowej w km 16+290 Część nr 2 - zatoki autobusowej w km 16+350

Order Newsletter: 1 Position: 303976 (oferta nr 296106)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-09-12

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne w m. Wtelno, gmina Koronowo polegająca na budowie: Cześć nr 1 - zatoki autobusowej w km 16+290 Część nr 2 - zatoki autobusowej w km 16+350

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 2. Zamówienie dotyczy wykonania robót: 2.1.Część nr 1 Dla zatoki autobusowej w km 16+290 Branża drogi - roboty przygotowawcze: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych drogi; rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o grubości około 8 cm; rozebranie podbudowy z betonu lub kruszywa o grubości około 15 cm; rozebranie obrzeży, krawężników, oporników betonowych na podsypce piaskowej; rozebranie ław pod obrzeża, krawężniki, oporniki z betonu; demontaż elementów oznakowania pionowego, przestawienie elementów oznakowania pionowego, - roboty ziemne: usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu); wykonanie wykopów mechanicznie; oczyszczenie terenu z resztek budowlanych; wykonanie nasypów mechanicznie, - zabezpieczenie i regulacja urządzeń obcych: wykonanie regulacji pionowej studzienki kanalizacji sanitarnej, - podbudowy: wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża; wykonanie stabilizacji gruntu cementem o grubości warstwy 25 cm; wykonanie podsypki piaskowej grubość warstwy 15 cm; mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej - nawierzchnia nieulepszona (podbudowa z kruszywa), podbudowa zasadnicza, warstwa wiążąca, istniejąca nawierzchnia sfrezowana z betonu asfaltowego; skropienie asfaltem - nawierzchnia nieulepszona (podbudowa z kruszywa), podbudowa zasadnicza, warstwa wiążąca, istniejąca nawierzchnia sfrezowana z betonu asfaltowego; wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0-31,5); wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego; wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego; wykonanie podbudowy betonowej C16/20 (B20) pod zatoką, - nawierzchnie: frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej w miejscach styku z nawierzchnią projektowaną; wywiezienie gruzu z frezowania istniejącej nawierzchni; wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, - oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu: wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami grubowarstwowymi; ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych średnich; montaż aktywnego znaku typu signal flash zasilanego baterią słoneczną; wykonanie urządzeń zabezpieczających ruch pieszych - ogrodzenie segmentowe U-12; ustawienie czasowego oznakowania pionowego na czas robót, - elementy ulic: ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (B15) z oporem lub bez z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową; ustawienie oporników betonowych o wym. 15x25 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (B15) z oporem lub bez z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową; wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej; ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (B15) z oporem z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, - zieleń drogowa: wycinka krzewów i uporządkowanie terenu; ścięcie, okrzesanie i przewóz pni oraz uporządkowanie terenu; sadzenie drzew; humusowanie wraz z obsianiem trawą, - pomiar powykonawczy: wykonanie pomiaru powykonawczego wraz z dokumentacją powykonawczą, Branża wod-kan -wykonanie odwodnienia: wykonanie przykanalika z rur PVC o średnicy 200 mm, wykonanie studzienki ściekowej ulicznej betonowej o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu, pompowanie oczyszczające nadmiaru wody gruntowej poprzez zastosowanie igłofiltrów, Branża elektryka - przebudowa sieci elektroenergetycznej: demontaż słupów żelbetowych linii nn pojedynczych i aowych z ustojami - słupy typu ŻN-10, wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych typu E10,5/12, montaż przewodów typu AL-35, pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego, badanie linii napowietrznej o ilości żył do 4, Branża telekomunikacyjna - przebudowa sieci telekomunikacyjnej: montaż i ustawienie słupa drewnianego wraz z osprzętem do podwieszania kabla i odciągiem, budowa kabla, wyłączenie kabla równoległego ze złącza, pomiary kabla, demontaż słupa drewnianego lub żelbetowego, demontaż kabla podwieszanego, transport materiałów zdemontowanych. Część nr 2 2.2. Dla zatoki autobusowej w km16+350 - robót przygotowawczych: odtworzenie trasy i punktów wysokościowych drogi; rozebranie nawierzchni bitumicznej o grubości około 5 cm; rozebranie nawierzchni z kostki betonowej o grubości około 8 cm; rozebranie podbudowy z betonu lub kruszywa o grubości około 10 cm; rozebranie obrzeży, krawężników, oporników betonowych na podsypce piaskowej; rozebranie ław pod obrzeża, krawężniki, oporniki z betonu; demontaż elementów oznakowania pionowego; przebudowa istniejącego ogrodzenia z siatki na podmurówce betonowej wraz z bramami i furtkami; przestawienie elementów oznakowania pionowego, - robót ziemnych: usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu); wykonanie wykopów mechanicznie; oczyszczenie terenu z resztek budowlanych; wykonanie nasypów mechanicznie, - zabezpieczenia i regulacja urządzeń obcych: wykonanie regulacji pionowej studzienki kanalizacji sanitarnej, - podbudowy: wykonanie koryta ręcznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża; wykonanie stabilizacji gruntu cementem o grubości warstwy 25 cm; wykonanie podsypki piaskowej grubość warstwy 15 cm; mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej - nawierzchnia nieulepszona (podbudowa z kruszywa), istniejąca nawierzchnia sfrezowana z betonu asfaltowego; skropienie asfaltem - nawierzchnia nieulepszona (podbudowa z kruszywa), istniejąca nawierzchnia sfrezowana z betonu asfaltowego; wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (0-31,5); wykonanie podbudowy betonowej z betonu C12/15 (B15) pod zjazdami, wykonanie podbudowy betonowej C16/20 (B20) pod zatoką, - nawierzchni: frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej w miejscach styku z nawierzchnią projektowaną; wywiezienie gruzu z frezowania istniejącej nawierzchni; wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, - oznakowania dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu: wykonanie oznakowania poziomego jezdni materiałami grubowarstwowymi; ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych średnich; montaż aktywnego znaku typu signal flash zasilanego baterią słoneczną; wykonanie urządzeń zabezpieczających ruch pieszych - ogrodzenia segmentowe U-12; ustawienie czasowego oznakowania pionowego na czas robót, - elementy ulic: ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (B15) z oporem lub bez z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową; ustawienie oporników betonowych o wym. 15x25 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (B15) z oporem lub bez z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową; wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej; ustawienie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 (B15) z oporem z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, - zieleń drogowa: ścięcie, okrzesanie i przewóz pni oraz uporządkowanie terenu; sadzenie drzew; humusowanie wraz z obsianiem trawą, - pomiar powykonawczy: wykonanie pomiaru powykonawczego wraz z dokumentacją powykonawczą.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331402

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: a) dla części nr 1: 5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), b) dla części nr 2: 4 000,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące złotych 00/100), 2. Wadium może być wnies

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30