Budowa rond w ciągach dróg wojewódzkich:ZADANIE NR 1:Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 poprzez rozbudowę skrzyżowania ul. Kętrzyńskiego z ul. 11 Listopada w Wąbrzeźnie w km 34+225 na rondo, wykonanie odwodnienia i oświetlenia;ZADANIE NR 2:Przebudowa dro

Order Newsletter: 1 Position: 303380 (oferta nr 295246)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-09-11

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa rond w ciągach dróg wojewódzkich:ZADANIE NR 1:Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 poprzez rozbudowę skrzyżowania ul. Kętrzyńskiego z ul. 11 Listopada w Wąbrzeźnie w km 34+225 na rondo, wykonanie odwodnienia i oświetlenia;ZADANIE NR 2:Przebudowa dro

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Nazwa zamówienia: Budowa rond w ciągach dróg wojewódzkich z podziałam na zadania: ZADANIE NR 1: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 poprzez rozbudowę skrzyżowania ul. Kętrzyńskiego z ul. 11 Listopada w Wąbrzeźnie w km 34+225 na rondo, wykonanie odwodnienia i oświetlenia ZADANIE NR 2: Przebudowa drogi wraz z odtworzeniem kanalizacji deszczowej drogi wojewódzkiej nr 266 w miejscowości Sędzin na odcinku od km 28+950 do km 29+490, dł. 0,540 km ZADANIE NR 3 Budowa obejścia miasta Nakła nad Notecią na kierunku Pd-Pn w ciągi drogi wojewódzkiej nr 241 Rogoźno - Tuchola, część III - rondo ul. Poznańska Przyjmuje się zasadę: 1 zadanie - 1 oferta; 2 zadania - 2 oferty; itd. Oznacza to, iż na każde z wyżej wymienionych zadań Wykonawca zobowiązany jest złożyć odrębną ofertę. 2. W ramach zamówienia należy wykonać: zadanie nr 1 : - wykonania robót pomiarowych, - wykonania wycinki drzew, - wykonania karczowania krzaków, - wykonania robót rozbiórkowych, - wykonania robót ziemnych, - wykonania podbudowy betonowej, - wykonania podbudowy z kruszywa, - ustawienia krawężnika i obrzeży, - oczyszczenia nawierzchni drogowych, - skropienia nawierzchni asfaltem, - wykonania podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej, - wykonania warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej, - wykonania warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej, - wykonania nawierzchni z kostki betonowej i kamiennej, - ułożenia geosiatki, - wykonania oznakowania pionowego i poziomego, - wykonania urządzeń bezpieczeństwa ruchu, - ułożenia rur osłonowych, - wykonania regulacji urządzeń obcych, - wykonania ogrodzenia z siatki, - wykonania skarp, poboczy i rowów, - wykonania studni rewizyjnych i wpustów ulicznych, - wykonania kolektora kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, - wykonania przebudowy gazociągu, - wykonania przebudowy sieci energetycznej oraz budowy oświetlenia ulicznego , - wykonania pomiaru powykonawczego, - promocja : 1 tablica informacyjna i 1 tablica pamiątkowa w ramach kosztów pośrednich Wykonawcy wraz z jednokrotną zmianą treści tablic w ciągu 6 m-cy po ustawieniu tablicy pamiątkowej. Zmiana nastąpi poprzez naklejenie nowej wartości robót. zadanie nr 2 : wykonania robót pomiarowych, - wykonania robót rozbiórkowych, - wykonania karczowania krzaków, - wykonania robót ziemnych, - wykonania studni rewizyjnych i wpustów ulicznych, - wykonania kolektora kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, - wykonania przebudowy sieci wodociągowej, - wykonania stabilizacji gruntu cementem, - wykonania podbudowy z kruszywa, - ustawienia krawężnika i obrzeży, - oczyszczenia nawierzchni drogowych, - skropienia nawierzchni asfaltem, - wykonania podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej, - wykonania warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej, - wykonania warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej, - wykonania nawierzchni z kostki betonowej i kamiennej, - wykonania oznakowania pionowego i poziomego, - wykonania urządzeń bezpieczeństwa ruchu, - ułożenia rur osłonowych, - wykonania skarp, poboczy i rowów, - wykonania pomiaru powykonawczego, - promocja : 1 tablica informacyjna i 1 tablica pamiątkowa w ramach kosztów pośrednich Wykonawcy wraz z jednokrotną zmianą treści tablicy w ciągu 6 m-cy po ustawieniu tablicy pamiątkowej. Zmiana nastąpi poprzez naklejenie nowej wartości robót. zadanie nr 3 : - wykonania robót pomiarowych, - wykonania wycinki drzew, - wykonania karczowania krzaków, - wykonania sadzenia drzew i krzewów, - wykonania robót rozbiórkowych, - wykonania robót ziemnych, - wykonania wzmocnienia podłoża gruntowego - wibroflotacja, - wykonania stabilizacji gruntu cementem, - wykonania podbudowy z kruszywa, - ustawienia krawężnika i obrzeży, - oczyszczenia nawierzchni drogowych, - skropienia nawierzchni asfaltem, - wykonania podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej, - wykonania warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej, - wykonania warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej, - wykonania nawierzchni z kostki betonowej i kamiennej, - wykonania oznakowania pionowego i poziomego, - wykonania wygrodzeń dla zwierząt i płotków naprowadzających dla płazów, - wykonania ekranów akustycznych, - wykonania skarp, poboczy i rowów, - wykonania trawników dywanowych, - wykonania studni rewizyjnych i wpustów ulicznych, - wykonania kolektora kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami, - wykonania wylotu kanału deszczowego, - wykonania przebudowy gazociągu, - wykonania przebudowy sieci energetycznej oraz budowy oświetlenia ulicznego , - wykonania przebudowy sieci teletechnicznej, - wykonania pomiaru powykonawczego, - promocja : 1 tablica informacyjna i 1 tablica pamiątkowa w ramach kosztów pośrednich Wykonawcy wraz z jednokrotną zmianą treści tablicy w ciągu 6 m-cy po ustawieniu tablicy pamiątkowej. Zmiana nastąpi poprzez naklejenie nowej wartości robót. Wytyczne na stronie: http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/promocja/oznakowanie-projektu.html Tablice informacyjne i pamiątkowe: - wykonanie i dostawa oraz montaż we wskazane przez Zamawiającego miejsce: nowych tablic informacyjnych - 2 szt. o wymiarach 1500mm x 2000mm - blacha ocynkowana, na słupach stalowych oraz nowych tablic pamiątkowych o wymiarach 1500mm x 2000mm - blacha ocynkowana, na słupach stalowych - 2 szt. - koszty wynikające z wykonania, dostawy, ustawienia i aktualizacji wartości na tablicach informacyjnych i pamiątkowych wykonawca winien wkalkulować w kosztach pośrednich budowy. - przed wykonaniem i ustawieniem tablic Zamawiający wymaga wcześniejszego uzgodnienia pozycji układu graficznego, jak również nadruku i wszystkich innych form znakowania w formie mailowej z Zamawiającym - Wydziałem Inwestycji, ul. Fordońska 44, Bydgoszcz. - lokalizacje dostawy i montażu nowych tablic informacyjnych i pamiątkowych wskaże Zamawiający po podpisaniu umowy. 3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie sporządzonych we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, projektów (dla zadania 2 i 3) tymczasowej organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót). Projekty tymczasowej organizacji ruchu należy uzgodnić Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, Komendą Wojewódzką Policji, oraz innymi instytucjami, a następnie uzyskać jego zatwierdzenie przez organ zarządzający ruchem, tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego w Toruniu. Po zakończeniu robót należy zgłosić do ZDW i Urzędu Marszałkowskiego wygaśnięcie czasowej organizacji ruchu i przywrócenie obowiązywania stałej organizacji ruchu lub wprowadzenie nowej o ile dotyczy danego zadania. 4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w dokumentacji technicznej. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest równoważny czyli spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia i zapewni uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych przy zachowaniu tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Wykaz zastosowanych i przyjętych przez Wykonawcę materiałów lub urządzeń równoważnych musi zostać załączony do oferty. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia przekazanym wykonawcom a zawartym w opisie zamówienia - odpowiednio projekcie wykonawczym lub budowlano - wykonawczym. 5. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 6. Zamawiający informuje, że materiały z rozbiórek nie nadające się do ponownego wykorzystania są własnością Wykonawcy. Rodzaj materiałów oraz ich ilości nie nadające się do ponownego wbudowania określi w trakcie realizacji zamówienia inspektor nadzoru. Materiały, które nadają się do powtórnego wbudowania zgodnie z decyzją inspektora nadzoru są własnością Zamawiającego i po oczyszczeniu należy je odwieźć za pokwitowaniem ilości i asortymentu do Rejonu Dróg Wojewódzkich. Rozliczenie materiałów rozbiórkowych musi być protokolarne. 7. Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót określają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz przedmiary robót będące integralną częścią dokumentacji projektowej. 8. Do obowiązków Wykonawcy należy : - uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami obowiązującego prawa oraz przepisami szczegółowymi oraz decyzjami dotyczącymi przedmiotu niniejszego zamówienia zezwoleń, decyzji, postanowień, ich pełna realizacja z poniesieniem wynikających z nich opłat i kosztów włącznie, - aktualizacja wszystkich uzgodnień (w przypadku gdy są nieaktualne) projektów budowlanych i wykonawczych i poniesienie kosztów z tym związanych, - wykonanie i poniesienie kosztów (o ile zostały pominięte w dokumentacji projektowej, a ich poniesienie będzie niezbędne do należytego wykonania umowy- uwzględnić w kosztach ogólnych budowy): - uregulowanie opłat i kosztów nadzoru budowy i odbioru elementów przedmiotu Zamówienia prowadzonego przez służby utrzymania sieci (wod-kan., gaz, sanepidu, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne, ochrony środowiska), - prowadzenie nadzoru archeologicznego i obserwacja archeologiczna podczas prowadzenia robót ziemnych, - nadzoru saperskiego, - dla zadania nr 1 i zadania nr 3 skompletowanie wszystkich wymaganych przepisami obowiązującego prawa dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie wraz z przygotowaniem wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie, - dla zadania nr 1 i zadania nr 3 uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie w zakresie przedmiotu zamówienia. - dla zadania nr 1 i zadania nr 3 Wykonawca nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem odbioru ma obowiązek dokonać zgłoszenia zakończonych robót do Nadzoru Budowlanego. - dla zadania nr 1 i zadania nr 3 przy wycince drzew przydrożnych Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia operatów brakarskich, a uzyskane środki ze sprzedaży drewna przekaże Zamawiającemu na konto dochodów budżetowych nr 20 1020 1475 0000 8902 0093 8183. - dla zadania nr 1 i zadania nr 3 Wykonawca w okresie zimowym tj. od 15 grudnia 2014r. do 15 marca 2015r. zapewni przejezdność na przebudowywanych odcinkach dróg wojewódzkich tzn. ruch nie będzie odbywał się wahadłowo. - Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robót.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331402

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information