Budowa parkingu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Stalowej Woli - Etap I (Część Wschodnia)

Order Newsletter: 1 Position: 41634 (oferta nr 2944691)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2016-02-24

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa parkingu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Stalowej Woli - Etap I (Część Wschodnia)

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Budowa parkingu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Stalowej Woli - Etap I (CZĘŚĆ WSCHODNIA) Zasadniczy zakres robót obejmuje: Wykonanie parkingu dla samochodów osobowych, budowę drogi manewrowej i ciągów pieszych z kostki brukowej, budowę kanalizacji deszczowej, sanitarnej, przebudowę sieci wodociągowej oraz budowę oświetlenia. Zakres rzeczowy zadania obejmuje tylko CZEŚĆ WSCHODNIĄ. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji. Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem robót opracowanym przez Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w niniejszym przetargu. Harmonogram będzie musiał być zatwierdzony przez Zamawiającego. Materiały uzyskane w trakcie rozbiórek i ziemia z wykopów przedstawiających wartość użytkową lub materialną zostaną przekazane Zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest di ich przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km. Lokalizacja przedmiotu zamówienia: działka nr ewid. 800/52 obręb 3 Centrum

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 451113001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 90 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) do dnia 10 marca 2016 r., do godziny 12:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: termin wykonania

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://www.bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30