Modernizacja dróg na osiedlu Rozwadów i Charzewice w Stalowej Woli - budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Szewskiej,Mieszka I, 3-go Maja, Szumielewiczów, Kochana

Order Newsletter: 1 Position: 33778 (oferta nr 2939263)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2016-02-16

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Modernizacja dróg na osiedlu Rozwadów i Charzewice w Stalowej Woli - budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Szewskiej,Mieszka I, 3-go Maja, Szumielewiczów, Kochana

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: a) robót przygotowawczych b) robót rozbiórkowych różnych nawierzchni c) robót ziemnych d) robót montażowych kanalizacji deszczowej e) robót montażowych kanalizacji sanitarnej f) robót związanych z przebudową sieci wodociągowej g) robót odtworzeniowych różnych nawierzchni h) obsługi inwestycyjnej zadania i) projektu zmiany organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania robót na osiedlach Rozwadów i Charzewice - ulice Hubala, Szewska, Mieszka I, 3-go Maja, Szumielewiczów, Kochana. 4. Kluczową częścią zamówienia zastrzeżoną dla wykonawcy są: roboty ziemne, roboty montażowe kanalizacji deszczowej, roboty montażowe kanalizacji sanitarnej. 5. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót, stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji. 6. Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem robót opracowanym przez Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w niniejszym przetargu. Harmonogram będzie musiał być zatwierdzony przez Zamawiającego. 7. Materiały uzyskane w trakcie rozbiórek i ziemia z wykopów przedstawiających wartość użytkową lub materialną zostaną przekazane Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest do ich przewiezienia w miejsce wskazane przez Zamawiającego w odległości do 10 km. 8. Zamawiający winien udzielić gwarancji za wykonane roboty na okres minimum 5 lat, a jej rzeczywisty okres uzależniony będzie od oświadczenia wybranego Wykonawcy złożonego w formularzu ofertowym (gwarancja stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 451112000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 15 000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) do dnia 03 marca 2016 r., do godziny 12:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Pr

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Gwarancja

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://www.bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30