Obsługa bankowa płatności masowych Miasta Stalowa Wola poprzez rachunki wirtualne - zamówienie uzupełniające

Order Newsletter: 1 Position: 23646 (oferta nr 2932267)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2016-02-03

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Obsługa bankowa płatności masowych Miasta Stalowa Wola poprzez rachunki wirtualne - zamówienie uzupełniające

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: II. Zakres zamówienia obejmuje: 1. Zamawiający przewiduje utworzenie i prowadzenie przez Bank wirtualnych rachunków, na które cyklicznie otrzymywać będzie wpłatę od znacznej liczby płatników (prowadzenie systemu rozliczeń płatności masowych obejmującego podmioty prawne i osoby fizyczne) w zakresie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 2. Zamawiający informuje, że każdy z płatników musi mieć swój indywidualny rachunek na rzecz którego będą dokonywane wpłaty. Wpłaty te muszą zostać przeksięgowane na jeden rachunek wskazany przez Zamawiającego w tym samym dniu. 3. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami szacuje się, że miesięczne wpływy z tego tytułu wyniosą około 1 mil. zł. 4. Obszar działania Gminy na dzień zawarcia umowy - zamieszkuje około 63 tys mieszkańców, co może stanowić około 21 tys. płatników zobowiązanych do wnoszenia opłaty, w tym ilość nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane będą odpady komunalne szacowana jest na około 5 tys. 5. Zamawiający obecnie szacuje obsługę transakcji wpłat masowych dla liczby około 21 tys. płatników. Zamawiający określa, że wielkość 21 tys. rachunków jest szacowaną wielkością jaka powinna być początkowo otwarta w celu poboru opłaty (ostateczna początkowa wielkość otwarcia i prowadzenia w/w rachunków jest zależna od ilości otrzymanych zwrotnych deklaracji od gospodarstw domowych i innych podmiotów). 6. Powyższe wielkości są wielkościami prognozowanymi. Zamawiający przewiduje, że w czasie realizacji przedmiotu umowy liczba płatników może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. 7. Wykonawca nie ma prawa do wnoszenia roszczeń wobec Zamawiającego z tytułu niezrealizowania szacowanej ilości rachunków w okresie obowiązywania umowy. 8. Identyfikacja płatności przychodzących będzie odbywała się w oparciu o unikalny identyfikator, jaki umieszczony zostanie w indywidualnym numerze rachunku bankowego prowadzonym dla danego tytułu i płatnika, przy czym liczba cyfr identyfikatora - pozostawionych do określenia przez Zamawiającego nie może być mniejsza niż 12. 9. Księgowanie wpłat z rachunków wirtualnych będzie odbywało się na jeden rachunek wskazany przez Zamawiającego w tym samym dniu. 10. Przekazanie narzędzi do nadawania i weryfikacji poprawności numerów wirtualnych tworzonych przez Gminę i przypisanych jego dłużnikom. 11. Przekazanie i weryfikacja poprawności pliku wynikowego zawierającego pierwsze transakcje na rachunkach wirtualnych. 10. Pliki elektroniczne z danymi o wpłatach dokonanych na rachunki wirtualne zostaną przekazane Zamawiającemu nie później niż w następnym dniu roboczym do godz. 9.00, w formacie umożliwiającym bezproblemowe wczytywanie do systemu finansowo -księgowego Zamawiającego. 11. Oprogramowanie dotyczące wdrożenia elektronicznego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta Stalowa Wola realizuje obsługę płatności masowych z wykorzystaniem indywidualnych rachunków bankowych (ELIKSIR). Wyciągi bankowe są importowane automatycznie (drogą elektroniczną), bezpośrednio na konta rozrachunkowe prowadzone w systemie. 12. Zamawiający oczekuje dostarczenia do dostawcy programu maski kont w formie eliksir. 13. Wymiana danych z systemami bankowymi jest realizowana poprzez pliki w ogólnie stosowanym standardzie MT-940. 14. Następnego dnia po podpisaniu umowy Bank przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do wygenerowania indywidualnych numerów rachunków wirtualnych zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego. Rachunki muszą umożliwiać dokonywanie wpłat od dnia 26 stycznia 2016 roku od godz. 0.00 dla płatników. 15. Wpłaty powinny być dokonywane przez płatników w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu realizacji usługi odbioru odpadów, tj. za miesiąc luty 2016 r. wpłata winna być dokonana do dnia 15 marca 2016 roku i dalej cyklicznie. 16. Wykonawca nie będzie pobierał innych niż określone w poz. 1 formularza ofertowego prowizji i opłat z tytułu wprowadzenia usługi automatycznej identyfikacji przychodzących płatności masowych 17. Wykonawca nie będzie obciążał płatników żadnymi prowizjami i opłatami.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 773000003

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information