Budowa skrzyżowania ulic: Ofiar Katynia, Mickiewicza, Solidarności i nowoprojektowanej w Stalowej Woli o łącznej długości wlotów 279,19 m wraz z przebudową odcinka drogi gminnej ul. Solidarności nr G101037R w km 0+121,86 do 0+400,00

Order Newsletter: 1 Position: 20884 (oferta nr 2930339)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2016-01-29

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa skrzyżowania ulic: Ofiar Katynia, Mickiewicza, Solidarności i nowoprojektowanej w Stalowej Woli o łącznej długości wlotów 279,19 m wraz z przebudową odcinka drogi gminnej ul. Solidarności nr G101037R w km 0+121,86 do 0+400,00

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) budowa skrzyżowania ul. Ofiar Katynia, Mickiewicza, Solidarności i nowoprojektowanej w Stalowej Woli wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia a także niezbędnymi robotami związanymi z przebudową infrastruktury technicznej kolidującej z inwestycją. 2) przebudowa fragmentu ul. Solidarności 2. Zasadniczy zakres robót obejmuje: 1) rozbiórkę: a) istniejących nawierzchni drogowych, b) wycinka i karczowanie drzew, 2) wykonanie: a) kanalizacji deszczowej, b) przebudowa kanalizacji sanitarnej, c) przekładka sieci ciepłowniczej, d) przekładka sieci wodociągowej, e) przekładka gazociągu, f) budowa oświetlenia ulicznego, g) robót ziemnych, h) podbudowa z mieszanki mineralno - cementowo - emulsyjnej (MCE), i) podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, j) podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, k) nawierzchni bitumicznej, l) nawierzchni z kostki brukowej betonowej m) regulacji istniejących studzienek, n) opracowania projektu organizacji ruchu z uzgodnieniami na czas budowy, o) obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, p) oznakowania ulicy zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu, 3. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót, stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji. 4. Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem robót opracowanym przez Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w niniejszym przetargu. Harmonogram będzie musiał być zatwierdzony przez Zamawiającego. 5. Materiały uzyskane w trakcie rozbiórek i ziemia z wykopów przedstawiających wartość użytkową lub materialną zostaną przekazane Zamawiającemu. 6. Lokalizacja przedmiotu zamówienia: skrzyżowanie ul. Ofiar Katynia, Mickiewicza i Solidarności w Stalowej Woli.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 450000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) do dnia 18 lutego 2016 r., do godziny 12:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: gwarancja i rękojmia

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30