Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego cyfryzacji jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola.

Order Newsletter: 1 Position: 358114 (oferta nr 2914180)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2015-12-30

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego cyfryzacji jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego cyfryzacji jednostek organizacyjnych Gminy Stalowa Wola - budowa miejskiej sieci wewnętrznej między jednostkami miasta Stalowa Wola oraz adaptacja pomieszczenia Urzędu Miasta Stalowa Wola na główny punkt dystrybucyjny wraz z serwerownią. 2. Projekt powinien zostać opracowany w oparciu o załączoną koncepcję budowy miejskiej sieci teleinformatycznej Miasta Stalowa Wola i obejmować: 1) Budowę kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej z rur typu PVC 110/3mm o długości 7.409 m oraz kanalizacji teletechnicznej typu 2 x HDPE-40/3,7mm o długości 1.623 m. (rys. 3 Koncepcji budowy miejskiej sieci teleinformatycznej Miasta Stalowa Wola). 2) Zaprojektowanie sieci światłowodowej poprzez instalacje kabli światłowodowych zarówno w kanalizacji projektowanej jak i już wybudowanej przez Zamawiającego wraz z wykonaniem niezbędnych miejsc rozdziału i zakończeń (mufy, przełącznice, szafki, itd.). Trasę projektowaną i istniejącą sieci światłowodowej przedstawiono na rys. 2 Koncepcji budowy miejskiej sieci teleinformatycznej Miasta Stalowa Wola, stanowiącym załącznik do SIWZ. 3) Projektowana sieć ma łączyć budynek Urzędu Miasta Stalowej Woli z 34 podległymi jednostkami w tym Spółkami Komunalnymi. W każdej z 34 jednostek rurociąg światłowodowy ma być wprowadzony do budynku i zakończony szafą teleinformatyczną wraz z okablowaniem sieci LAN oraz punktem poboru zasilania i formy rozliczenia energii elektrycznej (Tabela I.1. Zestawienie jednostek użyteczności publicznej (JUP) uczestniczących w projekcie). 4) Studnie kablowe SK-2. 5) Główny punkt dystrybucyjny zlokalizowany w Urzędzie Miasta Stalowa Wola ul. Wolności 9 pełnił będzie rolę punktu styku z Internetem oraz centrum zarządzania siecią. 6) Adaptację pomieszczenia Urzędu Miasta Stalowa Wola na główny punkt dystrybucyjny wraz z serwerownią. 3. Projektant zobowiązany jest na etapie realizacji umowy: 1) dokonać wizji lokalnej przyłączanych obiektów, 2) opracować mapę do celów projektowych, 3) uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia projektu oraz warunki techniczne w zakresie projektowanej infrastruktury i rozwiązań ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym, 4) uzyskać na rzecz Zamawiającego od właścicieli nieruchomości lub innych posiadaczy, prawa do dysponowania gruntem na cele budowlane wg. odpowiednich wzorów umów zatwierdzonych przez Zamawiającego. Po stronie projektanta jest również pokrycie ewentualnych odszkodowań związanych z udostępnianiem terenu dla potrzeb realizacji inwestycji. Lokalizacja przedstawionych w koncepcji elementów infrastruktury telekomunikacyjnej została wstępnie uzgodniona z właścicielami nieruchomości. 5) uzgodnić z zarządcami 34 jednostek umieszczenie elementów infrastruktury w budynkach w zakresie: wprowadzenia rurociągów światłowodowych do budynków, instalacji szaf teleinformatycznych i okablowania sieci LAN, punktów poboru zasilania i formy rozliczenia energii elektrycznej. 6) opracować: - projekt budowlany w 4 egz. w wersji papierowej, - projekt wykonawczy w 3 egz. w wersji papierowej, - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w 2 egz. w wersji papierowej, - przedmiar i kosztorys robót w 1 egz. w wersji papierowej. 4. Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): - 71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania. 5. Dokumentacja opracowana przez Wykonawcę ma być kompletna umożliwiająca uzyskanie na jej podstawie zgłoszenia wykonania robót / pozwolenia na budowę. 6. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego i niezwłocznego udzielania wyjaśnień na ewentualne zapytania oferentów, jakie złożone zostaną w toku przetargu na wykonawstwo robot budowlanych realizowanych na podstawie wykonanej przez wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a także zajmowania stanowiska w przypadku złożenia odwołania.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712400002

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information