Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Żołędowo w latach 2015 - 2017

Order Newsletter: 1 Position: 35820 (oferta nr 29056)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2015-02-18

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Żołędowo w latach 2015 - 2017

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Żołędowo w latach 2015-2017r. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 2. Ze względu na rozległy obszar objęty zamówieniem a także trudności w przypadku przemieszczania się sprzętu - całe zamówienie podzielono na 2 części: 2.1 w części I objęto drogi wojewódzkie:Nr 239 - Błądzim - Świecie od km 0+000 do km 25+725=25,725 km,Nr 240 - Chojnice - Świecie od km 45+989 do km 66+128=20,139 km,Nr 244 - Kamieniec - Strzelce Dolne od km 0+000 do km 37+297=37,297 km, Nr 245 - Gruczno - Głogówko od km 0+000 do km 12+422=12,422 km,Nr 248 - Zbrachlin - Topolno od km 0+000 do km 4+581=4,581 km,Nr 256 - Włóki - Bydgoszcz od km 0+000 do km 11+290=11,290. Łącznie długość dróg - 111,454 km 2.2 w części II objęto drogi wojewódzkie:Nr 207 - Wielki Lubień - Grudziądz od km 0+000 do km 3+411=3,411 km,Nr 214 - Łeba - Warlubie od km 161+294 do km 172+645=11,351 km,Nr 217 - st. kol. Warlubie - dr. nr 91 od km 0+054 do km 0+785=0,731 km,Nr 238 - Osie - Warlubie od km 0+000 do km 19+232=19,232 km, Nr 239 - Błądzim - Świecie od km 25+727 do km 34+259=8,532 km,Nr 272 - Laskowice - Dolna Grupa od km 0+000 do km 21+082=21,082 km,Nr 377 - Nowe - Pieniążkowo od km 0+000 do km 6+810=6,810 km,Nr 391 - Warlubie - Piła Młyn od km 0+000 do km 9+832=9,832 km,Nr 402 - Fletnowo - Wielki Lubień od km 0+000 do km 4+265=4,265 km,Łącznie długość dróg - 75,246 km, 3. Zamówienie obejmuje następujący zakres robót dla części I i dla części II: 3.1. Zadanie nr 1: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową:- remont spękań siatkowych nawierzchni, rakowiny,- remont cząstkowy nawierzchni, głębokość wyboju do 3 cm,- remont cząstkowy nawierzchni, głębokość wyboju do 4 cm,- wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego. 3.2 Zadanie nr 2: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej:- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno - asfaltową z otaczarki,- frezowanie nawierzchni, - oczyszczenie i skropienie nawierzchni,- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową: mechaniczne rozłożenie i zagęszczenie, - ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej - grubość warstwy 4 cm - nakładki - regulacja pionowa kratek ściekowych i włazów kanałowych,- remont spękań poprzecznych i podłużnych nawierzchni bitumicznych,- wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego. 3.3. Zadanie nr 3: Likwidacja przełomów: - mechaniczna rozbiórka nawierzchni i podbudowy, - mechaniczne wykonanie koryta, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku, - wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego:warstwa dolna 15 cm,warstwa górna 10 cm,- ułożenie warstwy wiążącej z MMA 0/16 mm, - ułożenie warstwy ścieralnej z MMA 0/12,6 mm, - wykonanie lub pogłębienie rowu przydrożnego, - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego.4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w SST. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest równoważny czyli spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SST będącego częścią SIWZ. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia przekazanym Wykonawcom, a zawartym w opisie zamówienia.5. Wykonawca zobowiązany jest oznakować teren robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. z 2003r. nr 220 poz.2181) wg projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót przekazanego przez Zamawiającego . 6. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić remont cząstkowy i likwidację przełomów w taki sposób by ograniczyć utrudnienia w ruchu do niezbędnego minimum oraz by nie wyrządzić szkód uczestnikom ruchu drogowego. Wszelkie szkody z tytułu likwidacji szkód wyrządzonych uczestnikom ruchu drogowego poniesie Wykonawca.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331426

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1.Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: dla części I 15.670,00 zł słownie: piętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych dla części II 15.670,00 zł słownie: piętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt złotych 2.Wadium może by

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Gwarancja na wykonaie robót

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30