Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich: Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 relacji Brodnica - Sierpc w km 0+251 w m. Brodnica wraz z dojazdami od km 0+035 do km 0+591

Order Newsletter: 1 Position: 296450 (oferta nr 289855)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-09-05

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich: Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 relacji Brodnica - Sierpc w km 0+251 w m. Brodnica wraz z dojazdami od km 0+035 do km 0+591

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Nazwa zamówienia: Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich: Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 relacji Brodnica - Sierpc w km 0+251 w m. Brodnica wraz z dojazdami od km 0+035 do km 0+591. 2. Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013r, oś priorytetowa I - Rozwój Infrastruktury Technicznej, działanie 1.1 - Infrastruktura Drogowa. 2.1. Postępowanie jest częścią całości projektu pn. Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich: Przebudowa mostu na kanale derywacyjnym elektrowni wodnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 239 w km 19+364 w m. Gródek. Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560 relacji Brodnica - Sierpc w km 0+251 w miejscowości Brodnica, wraz z dojazdami od km 0+035 do km 0+591. 3. Zamówienie swym zakresem obejmuje: 3.1. Przebudowę i wzmocnienie do klasy B obciążeń mostu na rzece Drwęca, 3.2. Wzmocnienie istniejącej nawierzchni do nośności 100 kN, 3.3. Regulację poboczy, 3.4. Przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi, 3.5. Przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych, 3.6. Remont i budowę chodników w zakresie wynikającym z bezpiecznego kształtowania ruchu pieszego w obrębie drogi, 3.7. Korektę nienormatywnych parametrów technicznych, 3.8. Korektę niwelety drogi, 3.9. Budowę lub rozbudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej w miejscowościach, 3.10. Budowa urządzeń podczyszczających, 3.11. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery ochronne, balustrady łańcuchowe, balustrady z rur stalowych - segmentowych), 3.12. Usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami (m.in. energetycznymi, telekomunikacyjnymi, gazowymi i in.), 3.13. Ewentualne usunięcie drzew i krzewów, 3.14. Przebudowę odwodnienia, 3.15. Przebudowę oświetlenia drogowego, 3.16. Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz innych elementów bezpieczeństwa drogowego, 3.17. Promocję: 2 nowe tablice informacyjne i 2 nowe tablice pamiątkowe w ramach kosztów pośrednich Wykonawcy wraz z jednokrotną zmianą treści tablic. Tablice pamiątkowe należy umieścić nie później niż 6 miesięcy od daty odbioru końcowego. Wykonawca wykona 2 nowe tablice informacyjne i 2 nowe tablice pamiątkowe, zgodnie z wytycznymi z zakresu promocji projektów realizowanych w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wytyczne te dostępne są pod adresem internetowym: http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/promocja/oznakowanie-projektu.html 4. Szczegółowo przedmiot zamówienia: 4.1. w zakresie robót budowlanych został opisany w dokumentacji projektowej, 4.2. w zakresie tablic informacyjnych i promocyjnych zgodnie z aktualnymi Wytycznymi Instytucji Zarządzającej dla zadań realizowanych w ramach RPO-WKP został opisany poniżej: 4.2.1 tablice informacyjne i pamiątkowe: Wykonanie i dostawa oraz montaż we wskazane przez Zamawiającego miejsce: nowych tablic informacyjnych - 2 szt. o wymiarach 1500mm x 2000mm - blacha ocynkowana, na słupach stalowych oraz nowych tablic pamiątkowych o wymiarach 1500mm x 2000mm - blacha ocynkowana, na słupach stalowych - 2 szt. 4.2.1.1 Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji danych w zakresie treści tablic (zmiana dotyczy wartości zadania na tablicach informacyjnych i pamiątkowych). Dane powinny być zmienione w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego. Dopuszcza się aktualizację treści przez naklejenie nowych danych w kolorystyce zgodnej z wytycznymi oraz w sposób zapewniający trwałość i ochronę przed warunkami atmosferycznymi. 4.2.1.2. Przed wykonaniem oznakowania Zamawiający wymaga wcześniejszego uzgodnienia pozycji układu graficznego, jak również nadruku i wszystkich innych form znakowania w drodze elektronicznej z Zamawiającym - Zespołem ds. Mostów, ul. Fordońska 44, Bydgoszcz. 4.2.1.3.Lokalizacje dostawy i montażu tablic informacyjnych i pamiątkowych wskaże Zamawiający po podpisaniu umowy. 5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie otrzymanego od Zamawiającego projektu tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich tj. Urząd Marszałkowski w Toruniu.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452211003

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information