Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ulicy Cegielnianej w m. Tuchola - droga wojewódzka nr 240 w km 24+277

Order Newsletter: 1 Position: 296266 (oferta nr 289763)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-09-05

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ciągu ulicy Cegielnianej w m. Tuchola - droga wojewódzka nr 240 w km 24+277

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 2. Zamówienie dotyczy wykonania: 2.1. Zasilania sygnalizacji z istniejącego słupa linii napowietrznej nn-0,4kV - wybudowanie przyłącza kablem YAKXS 4×352, - zabudowa zestawu ZK1x-1P/F, - wykonanie zasilania sterownika kablem YKY 2×42 , 2.2. Budowy sygnalizacji świetlnej - montaż bramownicy o rozpiętości 13m, - wybudowanie kanalizacji kablowej dla sygnalizacji, - montaż sterownika 4-ro grupowego sygnalizacji świetlnej, - montaż sygnalizatorów kołowych i pieszych oraz detektorów, - wykonanie sieci sterowniczej kablowej, - próby i pomiary pomontażowe sygnalizacji świetlnej, - uruchomienie sygnalizacji świetlnej, - inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna, 2.3. Nowej organizacji ruchu - oznakowania poziomego, - oznakowania pionowego, - montaż płytek polimerowych ostrzegawczych żółtych 30×30 cm w chodniku, 3. Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót określają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz przedmiar robót będące integralną częścią dokumentacji projektowej. 4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie projektu tymczasowej organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót) zatwierdzonego przez Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich tj. Urząd Marszałkowski w Toruniu. Zamawiający dysponuje zatwierdzonym projektem stałej i tymczasowej organizacji ruchu. Wykonawca zobligowany jest do bezwzględnego przestrzegania i wypełnienia warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej określonych przez ENEA Operator Sp. z o.o. - warunki OD1/ZR3/234/2014 z dnia 02.04.2014 r. Zamawiający w dniu 11.07.2014 r. zawarł z ENEA Operator Sp. z o.o. umowę o przyłączenie do sieci - umowa nr OD1/ZR3/234/2014. Wykonawca zobligowany jest do przestrzegania warunków zawartych w niniejszej umowie w zakresie dot. budowy sygnalizacji świetlnej. Wykonawca zobligowany jest do opracowania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz zgłoszenia zmian do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz uzyskania informacji o przyjęciu zaktualizowanej mapy powykonawczej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Po 6-ciu miesiącach pracy wybudowanej sygnalizacji świetlnej, należy dokonać analizy jej funkcjonowania i uwzględnić ewentualne wady (wprowadzić korekty).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331402

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: nie dotyczy

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http;//bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30