Dostawa wraz z instalacją regałów stacjonarnych i jezdnych do archiwum zakładowego w budynku Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7.

Order Newsletter: 1 Position: 289244 (oferta nr 2856804)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2015-10-28

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa wraz z instalacją regałów stacjonarnych i jezdnych do archiwum zakładowego w budynku Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem Zamówienia jest dostawa wraz z instalacją regałów stacjonarnych i jezdnych do archiwum zakładowego w budynku Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: - dostawę wraz z instalacją w pomieszczeniach piwnicznych przy ul. Wolności 7 (archiwum o powierzchni 34,98 m2) regałów jezdnych o wymiarach 750x52x232 cm - 5 szt. - dostawę wraz z instalacją w pomieszczeniu biurowym regałów na dokumenty o wymiarach 250x40x90 cm - 2 szt. 3. Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, musi odpowiadać standardom jakościowym i technicznym, nie może być obciążony żadnymi prawami na rzecz osób trzecich oraz musi spełniać wymagania Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załącznikach do SIWZ - SST wykonania, opis techniczny wyposażenia oraz rzut archiwum. 5. Okresy gwarancji: Okres pełnej gwarancji na regały stanowiące wyposażenie Urzędu Miasta Stalowej Woli musi wynosić minimum 36 miesiące - maximum 60 miesięcy liczonych od dnia podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego. Okres gwarancji na regały zgodnie z zapisem w rozdziale XV SIWZ stanowi kryterium oceny ofert. Wykonawca może zaproponować okres gwarancji dłuższy niż wymagany. Oferty z okresem gwarancji dłuższym niż 60 miesięcy będą traktowane przy ocenie ofert jakby miały 60 miesięcy gwarancji. 6. Koszt transportu, załadunku i rozładunku, montażu i ustawienia przedmiotu zamówienia stanowiących wyposażenie Urzędu Miasta Stalowej Woli ponosi Dostawca. 7. W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. 8. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. 9. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów budowlanych, które są wymienione w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót i szczegółowych specyfikacjach technicznych pod warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry techniczne jak materiały wymienione w w/w dokumentach. 10. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia. 11. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji projektowej. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 391500008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 42 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: okres gwarancji

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30