Przebudowa ciągów dróg wojewódzkich: Zadanie nr 1: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola - Rogoźno odcinek Wiele - Mrocza od km 49+600 do km 55+610 Zadanie nr 2: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 239 Błądzim - Świecie odcinek Gródek - Krąplewice

Order Newsletter: 1 Position: 289434 (oferta nr 284391)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-09-01

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa ciągów dróg wojewódzkich: Zadanie nr 1: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola - Rogoźno odcinek Wiele - Mrocza od km 49+600 do km 55+610 Zadanie nr 2: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 239 Błądzim - Świecie odcinek Gródek - Krąplewice

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Nazwa zamówienia: Przebudowa ciągów dróg wojewódzkich: Zadanie nr 1: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola - Rogoźno odcinek Wiele - Mrocza od km 49+600 do km 55+610 Zadanie nr 2: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 239 Błądzim - Świecie odcinek Gródek - Krąplewice od km 19+750 do km 22+198 Przyjmuje się zasadę: 1 zadanie - 1 oferta; 2 zadania - 2 oferty; Oznacza to, iż na każde z wyżej wymienionych zadań Wykonawca zobowiązany jest złożyć odrębną ofertę. 2. W ramach zamówienia należy wykonać: Zadanie 1 A) branża drogowa - roboty rozbiórkowe - wykonanie wzmocnienia jezdni o nawierzchni bitumicznej szer. 6.0m (w-wa ścieralna gr. 5cm, w-wa - wiążąca gr. 8cm, w-wa wyrównawcza min. 4cm z betonu asfaltowego) - wykonanie nowej jezdni (w-wa ścieralna gr. 5cm SMA, siatka wzmacniająca konstrukcję, w-wa wiążąca gr. 5cm, podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego, w-wa gruntu stabilizowanego cementem gr. 15cm) - wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 8cm - wykonanie zjazdów o nawierzchniach z betonu asfaltowego i kostki brukowej betonowej, - wykonanie 6 zatok autobusowych o nawierzchni z kostki betonowej szer. 3,00 wraz z peronami dł. 20,00m i szer. 1,5m, - ściek z płyt prefabrykowanych trójkątnych, - mury oporowe z prefabrykatów typu L 750mm oraz z gazonów prefabr. 50x30x30cm, - wykonanie poboczy o szer. 1,25m i gr. 15,00cm, - odtworzenie rowów z obsianiem trawą, - wycinka drzew w pasie drogowym, - oznakowanie pionowe i poziome, B) branża mostowa - wzmocnienie konstrukcji przęsła, - wykonanie nowej izolacji, - zamocowanie płyt przejściowych, - rozbiórka i wykonanie obmurowania przyczółków, - istniejących i zamocowanie nowych balustrad i barier drogowych, - wykonanie nowych nawierzchni drogi i chodnika na obiekcie, - naprawa przejścia wzdłuż cieku wodnego pod mostem, - naprawa stożków skarpowych z ich umocnieniem, - włączenie odwodnienia obiektu w system odwodnienia remontowanej drogi. - promocja: 2 tablice informacyjne i 2 tablice pamiątkowe w ramach kosztów pośrednich Wykonawcy wraz z jednokrotną zmianą treści tablicy w ciągu 6 m-cy po ustawieniu tablicy pamiątkowej. Zmiana nastąpi poprzez naklejenie nowej wartości robót. Wytyczne na stronie: http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/promocja/oznakowanie-projektu.html Zadanie 2 - przebudowa jezdni poprzez wykonanie poszerzenia obustronnego po 1,0 m i wzmocnienie konstrukcji jezdni odpowiadające wymaganiom dla KR-3, - przebudowa poboczy, - przebudowa nawierzchni istniejących zjazdów, - profilowanie skarp rowów, - promocja: 2 tablice informacyjne i 2 tablice pamiątkowe w ramach kosztów pośrednich Wykonawcy wraz z jednokrotną zmianą treści tablicy w ciągu 6 m-cy po ustawieniu tablicy pamiątkowej. Zmiana nastąpi poprzez naklejenie nowej wartości robót. Wytyczne na stronie: http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/promocja/oznakowanie-projektu.html Tablice informacyjne i pamiątkowe: - wykonanie i dostawa oraz montaż we wskazane przez Zamawiającego miejsce: nowych tablic informacyjnych o wymiarach 1500mm x 2000mm - blacha ocynkowana, na słupach stalowych oraz nowych tablic pamiątkowych o wymiarach 1500mm x 2000mm - blacha ocynkowana, na słupach stalowych. - koszty wynikające z wykonania, dostawy, ustawienia i aktualizacji wartości na tablicach informacyjnych i pamiątkowych wykonawca winien wkalkulować w kosztach pośrednich budowy. - przed wykonaniem i ustawieniem tablic Zamawiający wymaga wcześniejszego uzgodnienia pozycji układu graficznego, jak również nadruku i wszystkich innych form znakowania w formie mailowej z Zamawiającym - Wydziałem Inwestycji, ul. Fordońska 44, Bydgoszcz. - lokalizacje dostawy i montażu nowych tablic informacyjnych i pamiątkowych wskaże Zamawiający po podpisaniu umowy. 3. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie aktualnego projektu tymczasowej organizacji ruchu (na czas prowadzonych robót) załączonego do dokumentacji technicznej, posiadającego zatwierdzenie Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich tj. Urząd Marszałkowski w Toruniu. Po zakończeniu robót należy zgłosić do ZDW i Urzędu Marszałkowskiego wygaśnięcie czasowej organizacji ruchu i przywrócenie obowiązywania stałej organizacji ruchu lub wprowadzenie nowej o ile dotyczy danego zadania. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w dokumentacji technicznej. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest równoważny czyli spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia i zapewni uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych przy zachowaniu tych samych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych. Wykaz zastosowanych i przyjętych przez Wykonawcę materiałów lub urządzeń równoważnych musi zostać załączony do oferty. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia przekazanym wykonawcom a zawartym w opisie zamówienia - odpowiednio projekcie wykonawczym lub budowlano - wykonawczym. 5. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 6. Zamawiający informuje, że materiały z rozbiórek nie nadające się do ponownego wykorzystania są własnością Wykonawcy. Rodzaj materiałów oraz ich ilości nie nadające się do ponownego wbudowania określi w trakcie realizacji zamówienia inspektor nadzoru. Materiały, które nadają się do powtórnego wbudowania zgodnie z decyzją inspektora nadzoru są własnością Zamawiającego i po oczyszczeniu należy je odwieźć za pokwitowaniem ilości i asortymentu do Rejonu Dróg Wojewódzkich. Rozliczenie materiałów rozbiórkowych musi być protokolarne. 7. Szczegółowy zakres i warunki wykonania robót określają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru oraz przedmiary robót będące integralną częścią dokumentacji projektowej. 8. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia we własnym zakresie stałego nadzoru archeologicznego przez osobę zdolną do wykonywania tego rodzaju robót, o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. 9. Dotyczy zadania nr 1 - Przy wycince drzew przydrożnych Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia operatu brakarskiego a uzyskane środki ze sprzedaży drewna przekaże Zamawiającemu na konto dochodów budżetowych 20 1020 1475 0000 8902 0093 8183. W ramach wycinki drzew należy nasadzić sadzonkę w takiej ilości ile zostało wyciętych drzew, w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru, a w przypadku, gdy Decyzja na wycinkę drzew wydana przez Burmistrza wg ich lokalizacji: Więcborka i Nakła stanowi inaczej należy zastosować się do jej zapisu. 10. Dotyczy zadania nr 1 - Wykonawca przeprowadzi analizę akustyczną w 12 wytypowanych punktach obserwacji na granicy terenów chronionych przed hałasem - terenów zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowej wielorodzinnej przed rozpoczęciem i po zakończeniu robót. Do analizy należy obowiązkowo przyjąć punkt: km 53+475. Wykonawca wyniki przekaże Zamawiającemu w formie pisemnego raportu z wnioskami. 9. PŁATNOŚCI: kwota wynikająca z faktury będzie płatna w terminie 30 dni od daty doręczenia i przyjęcia faktury przez Zamawiającego. W przypadku zadania nr 1 i 2 płatność będzie częściowa, tzn. do końca roku 2014 w wysokości nie większej niż: Zadanie nr 1 - 2 488 000,00 zł brutto, Zadanie nr 2 - 1 490 400,00 zł brutto, Jednakże, wartości na zadaniach na 2014r mogą ulegać zmniejszeniu lub zwiększeniu co jest uzależnione od ilości wykonanych prac, wówczas wskazane kwoty na płatności w 2014r. dla zadań nr 1 i 2 mogą ulec zwiększeniu ze względu na oszczędności, jednakże nie więcej niż o kwotę uzyskanych oszczędności.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331402

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: - Zadanie nr 1 - 200 000,00 zł brutto - Zadanie nr 2 - 100 000,00 zł brutto 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu wpłacone prz

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30