USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI POJAZDÓW MARKI MERCEDES - BENZ UNIMOG U-300 DLA 5 REJONÓW DRÓG WOJEWÓDZKICH W 2015 ROKU

Order Newsletter: 1 Position: 35040 (oferta nr 28308)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2015-02-17

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: USŁUGI W ZAKRESIE NAPRAW I KONSERWACJI POJAZDÓW MARKI MERCEDES - BENZ UNIMOG U-300 DLA 5 REJONÓW DRÓG WOJEWÓDZKICH W 2015 ROKU

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są :Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów marki Mercedes - Benz UNIMOG U-300 dla 5 Rejonów Dróg Wojewódzkich w 2015 r. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV 50 11 00 00 - 9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu oraz podobne usługi CPV 34 30 00 00 - 0 Części i akcesoria do pojazdów i silników do nich.Powyższe zamówienie będzie realizowane dla jednostek terenowych Zamawiającego: a) Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu, ul. Polna 113, 87-100 Toruń -orientacyjna, planowana ilość r-g warsztatowych - 150,- szacowana wartość użytych materiałów 15.000,00 zł netto; b) Rejon Dróg Wojewódzkich w Tucholi, ul. Przemysłowa 4, 89-500 Tuchola-orientacyjna, planowana ilość r-g warsztatowych 280 - szacowana wartość użytych materiałów 15.000,00 zł netto; c) Rejon Dróg Wojewódzkich w Wąbrzeźnie, ul. 1 maja 61, 870-200 Wąbrzeźno-orientacyjna, planowana ilość r-g warsztatowych 150 - szacowana wartość użytych materiałów 15.000,00 zł netto;d) Rejon Dróg Wojewódzkich we Włocławku, ul. Chopina 1, 87-800 Włocławek-orientacyjna, planowana ilość r-g warsztatowych 100 - szacowana wartość użytych materiałów 6.504,00 zł netto; e) Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko-orientacyjna, planowana ilość r-g warsztatowych 300- szacowana wartość użytych materiałów 32.520,00zł netto2.Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: Usługi w zakresie naprawy i konserwacji pojazdu specjalistycznego typu Mercedes - Benz UNIMOG (bez osprzętu współpracującego), naprawy bieżące, awaryjne wynikające z eksploatacji pojazdu, wykonanie przeglądów technicznych i okresowych zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu (orientacyjna, planowana ilość r-g warsztatowych wynosi 980),1). Usługa obejmuje wykonanie prac (robociznę) oraz dostawę i montaż nowych potrzebnych materiałów eksploatacyjnych, akcesoriów gumowych oraz części zamiennych pojazdów lub sprzętu zgodnie z wykorzystanym prawem opcji.2). Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość oraz zgodność z ustaleniami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 3). Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 4). Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowioną osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony wykonawcy.5). W przypadkach, gdy podczas wykonywania przeglądu lub naprawy, wystąpi oprócz przewidzianych operacji konieczność dodatkowych wymian lub naprawy, mogą one być wykonane tylko za zgodą Zamawiającego.6). Wykonawca wykona bieżące naprawy w ciągu 3 dni roboczych, a termin usunięcia awarii zostanie każdorazowo uzgodniony między stronami.7). Każdorazowo zostanie udzielone zlecenie określające zakres naprawy w pojeździe.8). W przypadku awarii i braku możliwości dalszego kontynuowania jazdy Unimogiem Wykonawca zobowiązany jest po otrzymaniu od osoby odpowiedzialnej za realizacje umowy ze strony Zamawiającego, polecenia wykonania naprawy pojazdu do odebrania z miejsca wskazanego przez Zamawiającego pojazdu w ciągu 24 godzin od momentu wydania polecenia, przetransportowania danego pojazdu do miejsca wykonania naprawy. Koszt przetransportowania ponosi Zamawiający9). Zamawiający dostarczy potrzebne części zamienne chyba, że cenę konkurencyjną przedstawi Wykonawca. Wtedy to Wykonawca będzie dostarczał części zamienne zgodnie z udzielonym rabatem wykorzystując prawo opcji zgodnie z ust. III pkt. 3 SIWZ.10). Wykonawca dokona przeglądu, wymiany zużytych części na wyłącznie fabrycznie nowe i oleju lub naprawy części zużytych (uszkodzonych), na podstawie szczegółowej specyfikacji kosztów, którą zatwierdzi Zamawiający, i dołączy ją do faktury. 11). Na zastosowane części i materiały Wykonawca udzieli Zamawiającemu stałego rabatu obowiązującego w niezmienionej wysokości przez cały okres realizacji zamówienia. 12). Koszt użytych do napraw materiałów, części oraz koszty związane z usługą transportu pojazdu nie będzie obciążał ceny umownej dotyczącej robocizny 13). Ceny materiałów nie mogą odbiegać od średnich notowań rynkowych. 14). Wykonawca zobowiązany będzie do utylizacji zużytych części zamiennych, akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych wymienionych podczas napraw po okazaniu osobie odbierającej pojazd naprawiany lub wydania ich na żądanie Zamawiającemu. 5). Po wykonaniu usługi Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zestawienie wykonanych prac przy pojeździe oraz rozliczy wykonanie usługi w oparciu o katalog norm czasowych dla samochodów specjalistycznych firmy Mercedes-Benz ASRA.16). Wymagania: Wykonawca powinien posiadać kadrę pracowniczą i zaplecze techniczne umożliwiające samodzielne wykonanie obsługi pojazdu w zakresie:pełnej diagnostyki;elektronicznym;elektromechanicznym;mechanicznym.17). Rękojmia i gwarancja7.1.Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane usługi. Minimalny okres gwarancji powinien wynosić 3 miesiące, maksymalny okres 12 miesięcy. 17.2.Na części, dla których producent nie określa terminu gwarancji, odpowiedzialność za jakość dostarczonego towaru przyjmuje Wykonawca przez minimalny okres gwarancji 12 miesięcy od daty wbudowania części - dokonując oświadczenia w szczegółowej specyfikacji kosztów.Sprzęt przewidziany do przeglądu, konserwacji i naprawy:UNIMOG o numerze rejestracyjnym CB 3118N - RDW Toruń, UNIMOG o numerze rejestracyjnym CB 7501N - RDW Tuchola,UNIMOG o numerze rejestracyjnym CB 3685N - RDW Wąbrzeźno, UNIMOG o numerze rejestracyjnym CB 7104N - RDW Włocławek,UNIMOG o numerze rejestracyjnym CB 3711N - RDW Żołędowo,UNIMOG o numerze rejestracyjnym CB 3117N - RDW Żołędowo 3. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Przy zastosowaniu przez Zamawiającego prawa opcji na realizację usług naprawy i konserwacji pojazdu marki Mercedes (Unimog) oraz dostawy części zamiennych może zwiększyć maksymalnie o 50% przedmiot zamówienia.3.1. Zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji związane jest z przewidywanym przez Zamawiającego zwiększeniem ilości napraw i wymiany części na poziomie wyższym niż założony - przewiduje się zwiększenie o 50% zamówienia podstawowego. 3.2. Wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia dotyczą także realizacji zamówienia w ramach prawa opcji.3.3. Wykonanie zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji będzie w terminie do 31 grudnia 2015r. 3.4. O zastosowaniu prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie nie później niż 7 dni kalendarzowych przed realizacją.3.5. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 501100009

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Pzp.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Okres gwarancji

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30