Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego (podwozie podwójna kabina) na potrzeby działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Stalowej Woli.

Order Newsletter: 1 Position: 239570 (oferta nr 2814076)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2015-09-14

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego (podwozie podwójna kabina) na potrzeby działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Stalowej Woli.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem Zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego (podwozie podwójna kabina) na potrzeby działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Stalowej Woli. 2. Szczegółowe wymagania techniczno-użytkowe samochodu stanowiącego przedmiot zamówienia zawarte są w załączniku nr 1 do SIWZ. 3. Wykonawca winien udzielić 24 miesięcznej gwarancji, 36 miesięcznej gwarancji na lakier, 72 miesięcznej gwarancji antyperforacyjnej licząc od daty odbioru faktycznego przedmiotu umowy. 4. Do przedmiotu umowy wykonawca winien dołączyć: 1) instrukcję obsługi i konserwacji samochodu oraz wyposażenia w języku polskim, 2) kartę i książkę gwarancyjną w języku polskim, z zapisami zgodnymi z postanowieniami niniejszej umowy, 3) dokumentację niezbędną do rejestrowania samochodu. 5. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia lub w szczegółowych wymaganiach techniczno-użytkowych stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ lub innej części SIWZ, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, Zamawiający zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji, tj. uzyskania parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. 6. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. 7. Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia. 8. W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji projektowej. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość, bezpieczeństwo i wytrzymałość.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 341442103

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 45 days

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Średnie zużycie paliwa na 100 km

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30