Modernizacja i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Stalowa Wola

Order Newsletter: 1 Position: 231728 (oferta nr 2807267)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2015-09-07

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Modernizacja i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Stalowa Wola

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej w ulicy Parkingowej na osiedlu Hutnik w Stalowej Woli - odcinek kanalizacji deszczowej od studni S2 do wylotu /W/; oraz budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Rozwadów w Stalowej Woli - odcinek kanalizacji deszczowej od studni B1 do P2 w ulicy Szewskiej wraz z przyłączami. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane których zakresem są w szczególności: a) rozbiórka i odtworzenie nawierzchni: - rozebranie i odtworzenie wraz z podbudowami nawierzchni asfaltowych, - rozebranie i odtworzenie krawężników betonowych drogowych 15x30 cm na ławach, - rozebranie i odtworzenie chodników z płyt betonowych; b) budowa nowej kanalizacji deszczowej wraz z robotami ziemnymi i odwodnieniem wykopów: - kolektory z rur kanalizacyjnych, - studnie kanalizacyjne, - rurociągi PEHD do wpustów ulicznych, - studzienki z kręgów żelbetowych z płytą żelbetową prefabrykowana, z włazem żeliwnym typ ciężki i pierścieniem odciążającym, stopniami oraz z przejściami szczelnymi, - wpusty uliczne z osadnikiem z kręgów betonowych z pierścieniem odciążającym żelbetowym, właz typ ciężki, - wykopy wąsko-przestrzenne, wzmocnione; c) budowa wylotu /W/ kanalizacji deszczowej: - rów wylotowy od ścianki czołowej prefabrykowanej wylotu /W/ (w tym montaż ścianki) do koryta rzeki Jelonek, wraz z robotami ziemnymi i umocnieniem skarp oraz dna rowu, - umocnienie koryta rzeki Jelonek wraz z robotami ziemnymi, wykonaniem zapór ziemnych i przepompowywaniem wody przez okres wykonywania robót; d) rozbiórka istniejących kolektorów i studni kolidujących z projektowaną kanalizacją deszczową: - demontaż istniejących studni kanalizacji deszczowej, - demontaż istniejących rurociągów betonowych, - demontaż istniejących rurociągów stalowych, 3. Szczegółowy przedmiot zamówienia został określony w sposób szczegółowy w następujących dokumentach stanowiących załączniki do SIWZ: - dokumentacja projektowa (/Dokumentacja Projektowa/), - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (/Specyfikacja Techniczna/) - przedmiar Robót (/Przedmiar Robót/). 4. Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem robót opracowanym przez Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w niniejszym przetargu. Harmonogram będzie musiał być zatwierdzony przez Zamawiającego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 451112000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information