Budowa obwodnicy Miasta Stalowej i Niska - budowa kanalizacji deszczowej w rejonie realizowanego ronda ulicy Podskarpowej i ulicy Chopina w Stalowej Woli.

Order Newsletter: 1 Position: 220822 (oferta nr 2797668)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2015-08-26

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa obwodnicy Miasta Stalowej i Niska - budowa kanalizacji deszczowej w rejonie realizowanego ronda ulicy Podskarpowej i ulicy Chopina w Stalowej Woli.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji deszczowej w rejonie realizowanego ronda ul. Podskarpowa i ul. Chopina w Stalowej Woli. 2. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, których zakres obejmuje w szczególności: a) roboty inżynieryjno - instalacyjne, b) roboty drogowe. 3. Szczegółowy przedmiot zamówienia został określony w sposób szczegółowy w następujących dokumentach stanowiących załączniki do SIWZ: - dokumentacja projektowa (/Dokumentacja Projektowa/), - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (/Specyfikacja Techniczna/) - przedmiar Robót (/Przedmiar Robót/). 4. Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem robót opracowanym przez Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w niniejszym przetargu. Harmonogram będzie musiał być zatwierdzony przez Zamawiającego. 5. Nazwy i kod robót wiodących wg CPV: - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, - 45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu - 45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu - 45111250-5 - Badanie gruntu - 45112210-0 - Usuwanie wierzchniej warstwy gleby - 45120000-4 - Próbne wiercenia i wykopy - 45232410-9 - Roboty w zakresie budowy kanalizacji deszczowej - 45233200-1 - Roboty w zakresie rożnych nawierzchni 6. Wykonawca winien udzielić gwarancji na wykonane roboty na okres 5 lat. 7. Na wykonawcy spoczywa obowiązek opracowania i uzgodnienia projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót budowlanych. 8. Zamawiający nie przewiduje możliwość składania ofert częściowych. 9. W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie rozwiązań równoważnych. 10. Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów budowlanych, wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i szczegółowych specyfikacjach technicznych czy dokumentacji projektowej, pod warunkiem, że materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry techniczne jak materiały wymienione w w/w dokumentach. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania: Budowa obwodnicy Miasta Stalowej i Niska - budowa kanalizacji deszczowej w rejonie realizowanego ronda ulicy Podskarpowej i ulicy Chopina w Stalowej Woli. 11. Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (urządzenia i materiały budowlane), usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 451112000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information