Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i projektu wykonawczego budowy integracyjnego Żłobka Miejskiego w Stalowej Woli

Order Newsletter: 1 Position: 114351 (oferta nr 2774199)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2015-07-31

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i projektu wykonawczego budowy integracyjnego Żłobka Miejskiego w Stalowej Woli

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i projektu wykonawczego budowy integracyjnego Żłobka Miejskiego w Stalowej Woli. Faza I: Opracowanie koncepcji architektonicznej, programowej i przestrzennej integracyjnego Żłobka Miejskiego w Stalowej Woli przy ul. Poniatowskiego. Koncepcja winna zawierać: proponowaną funkcję rozkładu pomieszczeń - rzut piwnic (jeśli będą projektowane), parteru (na rysunku należy podać opisy pomieszczeń i ich powierzchnię), elewacje oraz plan zagospodarowania terenu. Faza II: wielobranżowy projekt budowlany i projekt wykonawczy w tym projekt aranżacji wnętrz (techniczne badania podłoża gruntowego, opracowanie mapy do celów projektowych, uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień projektu oraz warunków technicznych w zakresie projektowanej infrastruktury i rozwiązań ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)), kosztorysy, specyfikacje techniczne, przedmiary robót budowlanych. Projektant uzyska decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Dla obszaru na, którym planowana jest lokalizacja integracyjnego Żłobka Miejskiego nie ma obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu. 2. Projekt winien być opracowany w oparciu o załączone /Wytyczne do projektowania/, zgodnie z umową oraz o poniższe zalecenia: 1) Wymagania dotyczące zagospodarowania terenu Granice terenu opracowania oznaczono na mapie sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500. Załącznikiem do niniejszej specyfikacji jest również mapa ewidencyjna w skali 1:1000. Należy uwzględnić istniejące ogrodzenie terenu. 2) Wymagania dotyczące architektury: a) budynek powinien być przystosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne, b) forma i standard wykończenia powinien uwzględniać sposób przeznaczenia obiektu, c) użyte materiały wykończeniowe powinny się cechować trwałością użytkową, d) bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania: Opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego i projektu wykonawczego budowy integracyjnego Żłobka Miejskiego w Stalowej Woli 4 Żłobek ma zostać zaprojektowany jako budynek energooszczędny wykorzystujący inteligentne technologie, umożliwiające uzyskanie wysokiego komfortu cieplnego oraz charakteryzujący się niskim zużyciem energii, w związku z tym, niskimi kosztami eksploatacji. 3) Wymagania dotyczące konstrukcji: a) nie ogranicza się rozwiązań konstrukcyjnych obiektu, b) bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa konstrukcji, c) stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej formy architektonicznej, d) optymalne koszty do zaproponowanego rozwiązania, e) logiczne i ekonomiczne w użytkowaniu rozplanowanie zaproponowanych funkcji. 4) Wymagania dotyczące wyposażenia W projekcie należy przewidzieć w ramach projektu aranżacji wnętrz wszystkie elementy wyposażenia stałego, a także wszystkie elementy zagospodarowania terenu. 3. Kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): - 71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania. 4. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania opracowania winien uzyskać: 1) aktualne podkłady mapowe do celów projektowych, 2) techniczne badania podłoża gruntowego, 3) przygotuje dane i materiały do otrzymania technicznych warunków przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej, dla oświetlenia ulicznego i rozwiązania ewentualnych kolizji z uzbrojeniem podziemnym, 4) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 5) dokona niezbędnych uzgodnień ZUD, branżowych i innych w zakresie wymaganym dla w/w prac projektowych. 5. Teren na którym planowana jest inwestycja nie ma obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu. 6. Dokumentacja opracowana przez Wykonawcę ma być kompletna umożliwiająca uzyskanie na jej podstawie pozwolenia na budowę. 7. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego i niezwłocznego udzielania wyjaśnień na ewentualne zapytania oferentów, jakie złożone zostaną w toku przetargu na wykonawstwo robot budowlanych realizowanych na podstawie wykonanej przez wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a także zajmowania stanowiska w przypadku złożenia odwołania

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712400002

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information